อาจารย์ ม.นเรศวร เสนอเปิดวิชา “รักชาติยิ่งชีพ” เชิญ18ผู้ทรงคุณวุฒิคนดีมาสอน

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพ เอกสารการสอนของ ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

หลังเตรียมเสนอให้สภามหาวิทยาลัย มีการเปิดสอนในรายวิชา “รักชาติยิ่งชีพ”  My Beloved Country วิชาศึกษาทั่วไป หมวดที่ 1 จำนวนหน่วยกิต 3 (2-2-5) โดยมี ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา พร้อมเชิญ 18 ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านเข้ามาร่วมสอน และบรรยาย ให้นักศึกษา มีรายชื่อดังนี้

 • 1. พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา
 • 2. นาย สุวิทย์ ทองประเสริฐ (พุทธะอิสระ)
 • 3. นาย เสรี สุวรรณภานนท์
 • 4. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์
 • 5. พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน
 • 6. นางหฤทัย ม่วงบุญศรี
 • 7. นายสมชัย กตัญญุตานันท์ (ชัย ราชวัตร)
 • 8. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
 • 9. นายกนก รัตน์วงศ์สกุล
 • 10. นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม
 • 11. ดร.กิตติธัช ชัยประสิทธิ์
 • 12. นางวาสนา นาน่วม
 • 13. นายวันชัย สอนสิริ
 • 14. นาย นุรักษ์ มาประณีต
 • 15. นายอิทธิพร บุญประคอง
 • 16. นายสนธิ ลิ้มทองกุล
 • 17. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
 • 18. นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

ทั้งนี้ในรายวิชาดังกล่าว ยังมีการเปิดเผยเพิ่มเติมว่า จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์รายวิชาคือ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดของความเป็นชาติไทย สามารถอธิบายแนวคิด หลักการ องค์ประกอบ โครงสร้างพื้นฐานของการพิทักษ์และพัฒนาชาติอย่างถูกวิธี ตระหนักถึงความสำคัญของชาติไทย เกิดทัศนคติในการรักชาติ การแสดงออกและประพฤติตัวเพื่อการรักชาติอย่างถูกวิธี

อ่านรายละเอียดวิชาเพิ่มเติมที่นี่

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ