กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 49 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ก.พ.

1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ บรรจุเชียงใหม่,ขอนแก่น ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ม.6

2. ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ บรรจุลำปาง ตาก นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ม.6

3. เจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน 9 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ บรรจุลำปาง อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ม.6

4. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ บรรจุกรุงเทพ เชียงใหม่ ตาก ขอนแก่น ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ม.6

5. เจ้าหน้าที่ธุรการ ปวชจำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ บรรจุตาก อุดรธานี ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ บรรจุกรุงเทพ อุดรธานี ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ บรรจุสุราษฎร์ธานี ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสาขาวิชาการบัญชี

8. เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ บรรจุขอนแก่น ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรกรรม

9. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ บรรจุกรุงเทพ ตาก ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด การจัดการทั่วไป การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการสำนักงาน

10. พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ บรรจุสุราษฎร์ธานี ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

11. ช่างเครื่องยนต์ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ บรรจุกรุงเทพ ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างซ่อมบำรุง

12. ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ บรรจุกรุงเทพ ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

13. ช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ บรรจุกรุงเทพ ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ การออกแบบ ศิลปหัตถกรรม คอมพิวเตอร์กราฟฟิก เทคโนโลยีศิลปกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์

14. ช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ บรรจุนครราชสีมา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างอุตสาหกรรม เทคนิควิศวกรรมสำรวจ

15. เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท บรรจุกรุงเทพ ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

16. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท บรรจุเชียงใหม่ ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

17. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท บรรจุตาก ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

18. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท บรรจุขอนแก่น ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

19. นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท บรรจุกรุงเทพ เชียงใหม่ ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาทางวนศาสตร์

20. นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท บรรจุกรุงเทพ ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

21. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท บรรจุกรุงเทพ ผู้สมัคร ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

22. ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท บรรจุสุราษฎร์ธานี ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางวนศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com/ 13-20 ธันวาคม 2562 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

                                   

Advertisement

                                   
 
แบ่งปัน
กรมป่าไม้ งานราชการกรุงเทพ งานราชการภาคกลาง งานราชการภาคอีสาน งานราชการภาคเหนือ งานราชการภาคใต้ ป.ตรี ป.ตรีทุกสาขา ปริญญาตรี ปริญญาตรีทุกสาขา ปวช. ปวส. ม.6 สมัครออนไลน์ ไม่จำกัดวุฒิ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นทหารชั้นประทวน-สัญญาบัตร59อัตรา บัดนี้-31มี.ค.63
(งานรัฐวิสาหกิจ)ทีโอที รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานหลายอัตรา ป.ตรีขึ้นไป สมัครออนไลน์บัดนี้-24ก.พ.63
กฟผ.เตรียมเปิดรับสมัครงาน วุฒิปวช.ขึ้นไป ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย เร็วๆ นี้
ธกส.รับสมัครบรรจุพนักงานด้านไอทีและด้านดิจิทัล วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สมัครออนไลน์บัดนี้-14ก.พ.63
กรมสรร พากร รับสมัครสอบบรรจุขรก.266อัตรา มีป.ตรีทุกสาขา 3-28ก.พ.63