กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 355 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-19 ธันวาคม 2562

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 26 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800  บาท : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยา จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจสาขาวิชาการก่อสร้าง

4. ตำแหน่งนายช่างชลประทาน จำนวน 87 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจสาขาวิชาการก่อสร้างสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

5. ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 24 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจสาขาวิชาการก่อสร้าง

6. ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 21 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจสาขาวิชาการก่อสร้าง

7. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล จำนวน 25 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลการเกษตร

8. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

9. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 8 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

10. ตำแหน่งนายช่างภาพ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800  บาท

11. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 14 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายชนิดที่ 2 ขึ้นไปซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานขับเครื่องจักรกลไม่ต่ำกว่า 5 ปีโดยต้องแนบหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการขับเครื่องจักรกล

12. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 8 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,850 บาท ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายชนิดที่ 2 ขึ้นไปซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานขับเครื่องจักรกลไม่ต่ำกว่า 7ปีโดยต้องแนบหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการขับเครื่องจักรกลตามลักษณะงานที่กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งมาไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้

13. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 8 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 12,410 บาท ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายชนิดที่ 2 ขึ้นไปซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานขับเครื่องจักรกลไม่ต่ำกว่า 9 ปีโดยต้องแนบหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการขับเครื่องจักรกลตามลักษณะงานที่กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งมาไม่น้อยกว่า 4ปี (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)

14. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

15. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์

16. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

17. ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน จำนวน 45 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 19,500  บาท

18. ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 11 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท

19. ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 19,500  บาท   

20.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 12-19 ธันวาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

                                   

Advertisement

                                   
 
แบ่งปัน
กรมชลประทาน ป.ตรี ปริญญาตรี ปวส. สมัครออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ

กรมป่าไม้ รับสมัครบรรจุ49อัตรา กทม.-ภูมิภาค สมัครออนไลน์13-20ธ.ค.62
เปิดแล้ว! กองทัพบก เปิดสอบบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร94อัตรา 25พ.ย.-11ธ.ค.62
กระทรวงแรงงาน รับสมัครชายไทย ไม่จำกัดวุฒิ ไปทำงานเกาหลี300คน 23-24พ.ย.62
กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี52อัตรา *มีป.ตรีทุกสาขา 2ธ.ค.62-15ม.ค.63
กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย170อัตรา สมัครออนไลน์บัดนี้-20พ.ย.62