แบงก์ชาติ รับสมัครทหาร-ตร.สัญญาบัตร บรรจุเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย เงินเดือนเริ่มต้น37,200 บัดนี้-4ธ.ค.62


 

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครบรรจุเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย (ปิดรับสมัคร วันที่ 4 ธันวาคม 2562)

ประสบการณ์

 • มีประสบการณ์ด้านการปกครองบังคับบัญชา (คุมกำลังพลติดอาวุธ) หรือด้านการวางแผนกลยุทธ์ หรือด้านการรักษาความปลอดภัย หรือด้านการข่าว หรือด้านการสืบสวนสอบสวน หรือด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี

ความรับผิดชอบหลัก

 • ช่วยผู้บริหารทีม ปกครองบังคับบัญชา และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาวุโส (ควบ) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาวุโส เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัยจัดจ้าง (Contract Out) และ การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบ
 • ช่วยผู้บริหารทีมสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และวางแผนงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการต่างๆ ในการรักษาความปลอดภัยบุคคล สถานที่และทรัพย์สิน ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก เพื่อรองรับความเสี่ยงและภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งในพื้นที่ตั้งและบริเวณโดยรอบ
 • ควบคุมดูแล ประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยง และเฝ้าตรวจติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานด้านธนบัตร
 • ควบคุมดูแล สำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ เส้นทาง/การจราจร/จุดพัก/จุดจอดฉุกเฉิน ของขบวนรถขนส่งธนบัตรและทรัพย์สินมีค่า และประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดเส้นทาง
 • จัดทำ ปรับปรุง และฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ ให้แก่พนักงาน เช่น การป้องกันระงับอัคคีภัย แผ่นดินไหว การก่อวินาศกรรมหรือการถูกโจมตึด้วยอาวุธ การอพยพพนักงานทางน้ำ ฯลฯ
 • ช่วยผู้บริหารทีมแนะแนวทางหรือวิธีการใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน และเป็นวิทยากรนำเสนอ/ถ่ายทอดความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน ให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
 • ช่วยวางแผน ประสานงานและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดูแลอำนวยความสะดวกและอารักขาบุคคลสำคัญ ผู้บริหารระดับสูงหรือแขกพิเศษของธนาคาร การประชุมที่สำคัญกับต่างประเทศ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การตรวจสอบวัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ การสอบสวนกรณีการละเมิดการรักษาความปลอดภัย การเจราจาต่อรอง ฯลฯ

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • เคยเป็นข้าราชการทหารหรือข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ยศไม่ต่ำกว่า ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ร้อยตำรวจเอก
 • มีประสบการณ์ด้านการปกครองบังคับบัญชา (คุมกำลังพลติดอาวุธ) หรือด้านการวางแผนกลยุทธ์ หรือด้านการรักษาความปลอดภัย หรือด้านการข่าว หรือด้านการสืบสวนสอบสวน หรือด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

 • มีความพร้อมและสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ตลอดเวลา
 • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี

การทดสอบ

 • การสอบข้อเขียน ข้อสอบเฉพาะตำแหน่งงาน กำหนดสอบในเดือนธันวาคม 2562 ผู้สอบผ่านคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
 • การสอบสัมภาษณ์ (กำหนดภายหลัง)

ขั้นตอนดำเนินการ

 • รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ ใน website ของ ธปท. ที่ www.bot.or.th
 • ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรดลงทะเบียน register โดยกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ในหน้าแรกเพื่อสร้าง account
 • โปรดเช็คอีเมลของท่าน พร้อมกับนำ username + password ที่่ได้รับ logon เข้าสู่ระบบ เพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
 • เมื่อสร้าง account เสร็จแล้ว ระบบจะส่ง username + password ไปให้ทางอีเมล์
 • ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
 • เมื่อเข้าระบบสมัครงานแล้ว แนบเอกสารเป็นไฟล์นามสกุล PDF และทำการสมัครให้เสร็จสิ้น
 • ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
 • ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น

 • 37,200 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายละเอียดลักษณะงาน คุณขนิษฐา ทรงงาม โทร 0-2356-7968
 • รายละเอียดการสมัครงาน คุณสหชัย เกตุบำรุงพร โทร. 0-2283-5549
เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ