เปิดรายชื่อส.ส.อนาคตใหม่ “พรก.โอนอัตรากำลังพลฯ” ไม่เห็นด้วย70 เห็นด้วย3 งดออกเสียง2

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมาก 374 ต่อ 70 คะแนน อนุมัติพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. 2562


สำหรับการลงมติของสภาฯที่ผ่านมามีส.ส.ลงมติไม่อนุมัติพระราชกำหนดจำนวน 70 คน ประกอบด้วย

1.นายกฤติเดช สันติวชิระกุล ส.ส.แพร่ พรรคอนาคตใหม่

2.นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธามณี ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

3.นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคอนาคตใหม่

4.นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

5.นายเกษมสันต์ มีทิพย์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

6.นายไกลก้อง ไวทยากร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

7. นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส. ชลบุรี พรรคอนาคตใหม่

8.นายคารม พลพรกลาง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

9.นายคำพอง เทพาคำ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

10.นายจรัส คุ้มไข่น้ำ ส.ส.ชลบุรี พรรคอนาคตใหม่

11.นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ ส.ส.กทม. พรรคอนาคตใหม่

12.นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคอนาคตใหม่

13.นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

14.นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

15.พันตำรวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

16.นายชำนาญ จันทร์เรือง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

17.นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี ส.ส.กทม. พรรคอนาคตใหม่

18.นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

19.นายฐิตินันท์ แสงนาค ส.ส.ขอนแก่น พรรคอนาคตใหม่

20.นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคอนาคตใหม่

21.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กทม. พรรคอนาคตใหม่

22.นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

23.นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

24.นายทวีศักดิ์ ทักษิณ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

25.นายทศพร ทองศิริ ส.ส.กทม. พรรคอนาคตใหม่

26.นายทองแดง เบ็ญจะปัก ส.ส.สมุทรสาคร พรรคอนาคตใหม่

27.นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม.พรรคอนาคตใหม่

28.นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

29.นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

30.นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

31.นายนิติพล ผิวเหมาะ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

32.นางสาวเบญจา แสงจันทร์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

33.นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

34.นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคอนาคตใหม่

35.นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

36.นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

37.นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

38.พลโท พงศกร รอดชมภู ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

39.นางสาวพรรณิการ์ วานิช ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

40.นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

41.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

42.นายพีรเดช คำสมุทร ส.ส.เชียงราย พรรคอนาคตใหม่

43.นายมณฑล โพธิ์คาย ส.ส.กทม. พรรคอนาคตใหม่

44.นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

45.นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

46.นายวรภพ วิริยะโรจน์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

47.นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน ส.ส.กทม.พรรคอนาคตใหม่

48.นางสาววรรณวิภา ไม้สน ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

49.นายวาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

50.นายวินท์ สุธีรชัย ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

51.นายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

52.นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

53.นายวุฒินันท์ บุญชู ส.ส.สมุทรปราการ พรรคอนาคตใหม่

54.นายศักดินัย นุ่มหนู ส.ส.ตราด พรรคอนาคตใหม่

55.นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

56.นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

57.นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ ส.ส.กทม. พรรคอนาคตใหม่

58.นายสมชาย ฝั่งชลจิตร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

59.นายสมัคร ป้องวงษ์ ส.ส.สมุทรสาคร พรรคอนาคตใหม่

60.นายสำลี รักสุทธี ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

61.นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

62.พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

63.นายสุรชัย ศรีสารคาม ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

64.นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

65.นายสุรวาท ทองบุ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

66.นายองค์การ ชัยบุตร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

67.นายอภิชาติ ศิริสุนทร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

68.นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

69.นายเอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.แพร่ พรรคอนาคตใหม่

70.นายเอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย พรรคอนาคตใหม่

อย่างไรก็ตาม มีส.ส.พรรคอนาคตใหม่เห็นด้วยกับพระราชกำหนด 3 คน ได้แก่

1.นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี พรรคอนาคตใหม่

2.นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี พรรคอนาคตใหม่

3.พันตำรวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี พรรคอนาคตใหม่

นอกจากนี้ ยังมีส.ส.ใช้สิทธิ์งดออกเสียง 2 คน คือ นางสาวศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคอนาคตใหม่ และ พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ พรรคประชาธิปัตย์

ข่าวจาก posttoday

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ