ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศเปลี่ยนกรรมการบริหาร “พรรคเพื่อไทย”

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่องการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย

ในประกาศระบุว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลง กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยพลตํารวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ ได้ลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยพ้นจาก ตําแหน่งทั้งคณะ จํานวน ๑๒ คน นั้น

บัดนี้ พรรคเพื่อไทย ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณี ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ พรรคเพื่อไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย จํานวน ๒๙ คน ดังนี้


 

 

ข่าวจาก ข่าวสดออนไลน, ราชกิจจานุเบกษา

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ