BEM รับสมัครพนักงานหลายอัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ผู้สนใจโปรดอ่านรายละเอียดแบบเต็มและกรอกประวัติทางเว็บไซต์ https://recruitment.bemplc.co.th/Career-find.aspx?lang=th(รายละเอียดด้านล่างเป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร. (02) 641 4611 (ธุรกิจทางพิเศษ), (66) 354 2000 ต่อ 183101-6 (ธุรกิจรถไฟฟ้า)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (อัพเดทเมื่อวันที่ 2 ก.ย.62)

1. ช่างโยธา-ก่อสร้าง ด่วน!! 5 อัตรา

 • ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
 • สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/10/01
 • เพศชาย อายุ 22 – 30 ปี วุฒิปวชขึ้นไป. สาขาช่างโยธา, ช่างก่อสร้าง

 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านงานก่อสร้าง เช่น สะพาน ทางด่วน และงานถนน

 • หากมีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมโครงสร้าง, โครงสร้างสะพานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานปฏิบัติการ ( .NET โปรแกรมเมอร์) 2 อัตรา

 • เพศชาย /หญิง อายุ 22-32 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมระบบงานตามคอร์สเรียน วิทยานิพนธ์หรือประสบการณ์ด้านการออกแบบพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานทางธุรกิจ
 • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและเขียนโปรแกรมด้วย SQL, ASP.NET หรือ ภาษาทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ (4th GL)
 • สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้าน ERP เช่น SAP และระบบงานทั่วไป
 • บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
 • มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้ร่วมงาน และบริษัท
 • พร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นเสมอ
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพดี

3. พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 10 อัตรา

 • ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
 • สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/10/01
 • เพศชาย /หญิง อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานแคชเชียร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานบริการ มีความอดทนต่อแรงกดดันสูง
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • หากมีที่พักอยู่บริเวณ บางซื่อ บางพลัด ราชพฤกษ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   

4. ช่างเทคนิค (สายสีม่วง) 2 อัตรา

 • ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
 • สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/09/30
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องกล, โทรคมนาคมม ระบบราง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้น ในงานซ่อมบำรุง
 • มีประสบการณ์พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, และระบบเครื่องจักร
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานซ่อมบำรุง
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายและส่งมอบตามกำหนด
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและสามารถอ่านคู่มือทางเทคนิคได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้

5. ช่างเทคนิค แผนกบริหารอาคาร 1 อัตรา

 • ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
 • สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/09/30
 • เพศชาย อายุ 27-35 ปี จบการศึกษาระดับ ปวส.ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • กรณีสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า, สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงแรงงาน
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน พูด พอใช้
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office
 • มีทักษะด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงที่ดูแลรับผิดชอบ
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้  

6.วิศวกร แผนกวางแผนกลยุทธ์และบริหารทรัพย์สิน 1 อัตรา

 • ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
 • สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/09/30
 • เพศชาย หรือหญิง อายุระหว่าง 24-30  ปี ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นเทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปีในด้านงานซ่อมบำรุง หรือ มีประสบการณ์ในด้านควบคุมการทำงานของระบบเครื่องจักร
 • มีทักษะในการวางแผนและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับสื่อสารได้ (มีคะแนน TOEIC )
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม

7.เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ (รถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน) 5 อัตรา

 • ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
 • สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/09/30
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-32 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา หรือระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจ, มนุษย์ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร, เครื่องกล, ยานพาหนะ, งานซ่อมบำรุง, งานบริการ หรือมีประสบการณ์ด้านอื่น ๆ
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา(เกียร์กระปุก) และเกียร์ออโต้ได้(มีใบอนุญาตขับขี่)
 • สุขภาพแข็งแรง รูปร่างสมส่วน ไม่มีอาการตาบอดสี สามารถแยกสีได้ชัดเจน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (ปฎิบัติงาน 5 วันหยุด 2 วัน)
 • มีวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เคร่งครัดได้

8. วิศวกรโยธา (งานโครงการทางพิเศษ) 1 อัตรา

 • ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
 • สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/10/01
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 30 ปี วุฒิป.ตรี สาขา วิศวกรรมโยธา / โครงสร้าง

 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้าน วิศวกรรมการทาง โครงสร้างสะพาน งานก่อสร้างขนาดใหญ่

 • มีความรู้ความสามารถด้านออกแบบ ประมาณราคา งานก่อสร้างขนาดใหญ่

 • มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ.และกฏหมายในโครงการก่อสร้าง การร่วมทุนในโครงการของรัฐ

 • มีความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างถนน สะพาน และทางยกระดับ

 • มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ

9. หัวหน้าส่วน วางแผนและพัฒนา 1 อัตรา

 • ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
 • สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/10/01
 • ป.ตรี สาขา เศรษฐศาสตร์การเงิน, บัญชี,การเงิน, เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ด้าน การเงิน การศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
 • ความสามารถในการจัดทำและปรับปรุงแบบจำลองทางการเงินของโครงการทางพิเศษ
 • ความสามารถในการวิเคราะห์ตรวจสอบต้นทุนและผลประกอบการของโครงการทางพิเศษความสามารถในการศึกษาและรายงานความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และการเงินของโครงการทางพิเศษ

10.ช่างเทคนิค ระบบน้ำ (สายสีน้ำเงิน 1) 1 อัตรา

 • ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
 • สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/09/30
 • เพศชาย อายุ 21- 35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างอุตสาหกรรม, อิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง 
 • กรณีสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า ต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงแรงงาน มาแสดงเป็นหลักฐานในการสมัคร
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี  ในงานซ่อมบำรุง  ในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูงหรือการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Maintenance)
 • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • มีความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

11. เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาธุรกิจการชำระเงิน 1 อัตรา

 • ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
 • สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/09/30
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสนใจ/มีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
 • มีความกระตือรือร้น ทุ่มเทและมุ่งมั่นเพื่องานบรรลุผลสำเร็จ
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • มีความรับผิดชอบ บุคลิกดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

12. วิศวกร ระบบสื่อสาร (สายสีม่วง) 1 อัตรา

 • ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
 • สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/09/30
 • เพศชาย หรือหญิง อายุ 22-35 ปี ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม  วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี 
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน งานซ่อมบำรุงหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2  ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการวางแผนและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับสื่อสารได้ (มีคะแนน TOEIC )
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

13. ช่างเทคนิค ระบบโครงสร้างและรางวิ่ง 1 อัตรา

 • ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
 • สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/09/30
 • เพศชาย อายุ 25- 35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน, สาขาโยธา,ช่างอุตสาหกรรม, ช่างยนต์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี  ในหน้าที่งานซ่อมบำรุง ในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูงหรือการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Maintenance)
 • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • มีทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ดี

14. เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน) 1 อัตรา

 • ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
 • สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/09/30
 • เพศชาย อายุ  22- 32 ปี วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี  ช่างเทคนิค/อุตสาหกรรม/วิทยาศาสตร์/บริหารธุรกิจ/การจัดการ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุง หรือช่างประจำอาคาร หรือธุรการประสานงาน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office   
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่ขับรถยนต์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (เช้า, บ่าย, ดึก)

15.พนักงานขับรถ 5 อัตรา

 • ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
 • สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/09/30
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3)
 • มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการขับขี่รถยนต์  รถตู้โดยสาร หรือรถบัส ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป, งานด้านธุรการหรืองานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในเส้นทางและสถานที่ต่าง ๆ เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีความรู้ในการดูแลและซ่อมบำรุงรถยนต์ในเบื้องต้นได้
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

16. เจ้าหน้าที่ แผนกประกันคุณภาพ 3 อัตรา

 • ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
 • สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/09/30
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือวุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านระบบการบริหารจัดการคุณภาพหรือการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 • หากมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจสอบภายในตามระบมาตรฐาน ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เคยผ่านการอบรมระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001, ISO14001, OHSAS18000 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS.Office และInternet ได้เป็นอย่างดี

17. เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน 1 อัตรา

 • ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
 • สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/09/30
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสนใจ/มีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
 • มีความกระตือรือร้น ทุ่มเทและมุ่งมั่นเพื่องานบรรลุผลสำเร็จ
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • มีความรับผิดชอบ บุคลิกดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

18. เจ้าหน้าที่ ส่วนสารสนเทศการชำระเงิน (Data Analyst) 1 อัตรา

 • ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
 • สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/09/30
 • ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วยเทคโนโลยี Microsoft .Net framework, Java หรือ Python ได้
 • มีความเชี่ยวชาญในภาษา SQL
 • มีความเข้าใจ ETL Process และการออกแบบ Data warehouse หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล Database Tools เช่น Microsoft SQL Server, Oracle ได้
 • สามารถใช้เครื่องมือในการจัดเตรียมข้อมูล Data Management Tools เช่น SSIS ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
 • มีความเข้าใจหรือสนใจเกี่ยวกับธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานและการพัฒนาความรู้ความสามารถ
 • มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษในระดับดี (TOEIC Score)
 • มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
 • บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

19. วิศวกรโยธา(ซ่อมบำรุง) 1 อัตรา

 • ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
 • สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/10/01
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี (วศบ.) โยธา
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ คำนวนโครงสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office , Auto CAD และภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้)

20. พนักงานรักษาความสะอาดทางและดูแลสวน 1 อัตรา

 • ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
 • สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/10/01
 • ชาย  อายุ 20 – 45 ปี วุฒิปวช. หรือเทียบเท่า สาขาการจัดการสวน, ภูมิทัศน์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี ทางด้านงานดูแลสวน สนามหญ้า ภูมิทัศน์ 
 • สามารถขับรถได้ และมีใบขับขี่ประเภทที่ 1 
 • พร้อมทำงานเข้ากะ

21. ช่างโยธา-ก่อสร้าง 1 อัตรา

 • ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
 • สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/10/01
 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 25 -45 ปี วุฒิ ปวช – ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง , ช่างสำรวจ, โยธา
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงถนน หรืออาคาร
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสามารถทำงานเข้ากะได้

22. พนักงานขับรถบรรทุก 1 อัตรา

 • ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
 • สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/10/01
 • ชาย  อายุ 22 – 35 ปี วุฒิ ม.3ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุก 2 ปีขึ้นไป และมีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่2 
 • พร้อมทำงานเข้ากะ

23. หัวหน้าส่วนการเงิน 1 อัตรา

 • ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
 • สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/10/01
 • ชาย – หญิง อายุ 25 – 35 ปี วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขา บัญชี หรือ การเงิน
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป ด้านบัญชี หรือ การเงิน
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Ms.office, SAP
 • สามารถทำงานเป็นทีมและติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี ภาษีอากร ระบบการรับ-จ่าย
 • สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

24. หัวหน้าส่วนวางแผนการเงิน 1 อัตรา

 • ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
 • สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/10/01
 • Male or Female, age 25-35 years.
 • Master’s Degree in Business Administration, Accounting, Finance or related fields from reputable university. CFA or CPA will be an advantage. 
 • 3-5 years of work experience in Finance / Financial Modeling / Financial Analysis / Valuation / Accounting or Budgeting. Experience with Lending or Investment Banking or Securities Analyst or Financial Advisor is preferred.
 • Strong oral and written communication skills in both Thai and English.
 • Computer proficiency in all MS office.
 • Strong logical thinking, problem solving and flexibility with Can-Do attitude.
 • Effective communication skills, strong analytical abilities and a team player.
 • Able to balance multiple concurrent projects, work under pressure, meet deadlines, and focus on priorities.

25. หัวหน้าส่วนนิติการและกำกับดูแล 1 อัตรา

 • ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
 • สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/10/01
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35-40 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์/บัญชี/เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานเลขานุการบริษัท งานกำกับดูแลมีทักษะในการใช้ภาษาในการสื่อสาร ย่อความ และทักษะทางคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • มีความรู้และความเข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
 • มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

26. วิศวกรซอฟท์แวร์ 1 อัตรา

 • ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
 • สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/10/01
 • ชาย อายุระหวาง 25 -35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ทางด้าน System Admin, Programmer
 • มีทักษะ/ความชำนาญทางด้าน
 •  OS Admin , การเขียนโปรแกรม
 • สามารถเขียน Source code เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการได้
 •  สามารถปรับปรุง Source Code เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมได้
 •  สามารถดูแลรักษาระบบ Computer Server ได้

27. หัวหน้างาน จป.วิชาชีพ 1 อัตรา

 • ชาย / หญิง  อายุ 30 – 35 ปี  วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในตำแหน่ง จป.วิชาชีพ
 • มีความอดทนสูง และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ