สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ออกแถลงการณ์ “ห้ามยุบเลิกตำแหน่งในเทศบาล” นัดเคลื่อนไหวทั่วประเทศเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้สมาคมได้ออกแถลงการณ์กรณีกระทรวงมหาดไทย ประกาศยกฐานะท้องถิ่นเป็นเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ทำให้ไม่มีการเลือกตั้งตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในท้องถิ่นที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง เทศบาลนคร เนื่องจากมีการนำพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 4 มาตรา 12 มาตรา 48 เตวีสติ บังคับใช้ ทำให้ปัจจุบันมีหลายพื้นที่ที่ถูกยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบ้านเมืองและประชาชนชาวไทย


“เนื่องจากทำให้ประชาชนเกิดความแตกแยกขัดแย้งแบ่งแยกเป็นฝักฝ่าย เพราะมีแต่การยึดประโยชน์ของพรรคพวก หรือกลุ่มการเมือง กลุ่มฐานเสียงของนักการเมืองเท่านั้นประชาชนจะไร้ที่พึ่ง ขาดตัวแทนที่เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและประชาชน ขาดการตรวจสอบถ่วงดุลหรือตรวจสอบจากหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค

“ทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เพราะว่าจะไม่มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายใน ด้วยเหตุนี้สมาคมในฐานะตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ มีความห่วงใยต่อประเทศชาติ ประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักรไทย จึงขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณายกเลิก พ.ร.บ.เทศบาลฯ ทั้ง 3 มาตรา” นายยงยศ กล่าว

นายยงยศกล่าวอีกว่า ขอให้ส่วนราชการดำเนินการการเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลับเข้ามาใหม่ในเขตเทศบาลที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ให้มีการบังคับใช้ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ ฉบับที่ 12 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ในกฎหมาย “ โดยการยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จะกระทำมิได้” เพื่อให้ทุกคนยืนหยัดทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อย อำนวยความเป็นธรรม เสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในตำบล หมู่บ้าน เป็นผู้สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไปสู่การแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์ เป็นจุดเชื่อมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ยึดโยง ปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

นายยงยศกล่าวว่า ได้แจ้งให้ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านระดับอำเภอ นำเอกสารแถลงการณ์จากสมาคมอ่านให้ผู้เกี่ยวข้องรับฟังในวันประชุมประจำเดือน ทุกอำเภอในเดือนสิงหาคม นี้ ให้ลงลายมือชื่อในเอกสารเป็นข้อเรียกร้อง 3 ฉบับ เรียนนายกรัฐมนตรี เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และฉบับที่ 3 เรียนปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยจดหมายทั้ง 3 ฉบับนี้ให้ยื่นผ่านนายอำเภอในวันประชุมประจำเดือนสิงหาคม พร้อมจัดทำแผ่นป้ายไวนิล เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ อำเภอละ 1 แผ่น เป็นอย่างน้อย พร้อมป้ายกระดาษเอ 4 อย่างน้อย 20 แผ่น เมื่อดำเนินแล้วเสร็จ ให้ถ่ายภาพลงไลน์ หรือเฟซบุ๊ก เพื่อยืนยันว่ามีส่วนร่วมในการเรียกร้องครั้งนี้แล้ว

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ