ก.ล.ต. รับสมัครพนักงาน ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์ บัดนี้เป็นต้นไป
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ฝากประวัติได้ที่เว็บไซต์ https://www.sec.or.th/ หัวข้อ “ร่วมงานกับเรา” หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดสอบถาม ​​​​​​​​​email: [email protected] คุณสุภมาศ: 0-2033-9614 คุณวิศิษฏ์: 0-2033-9982

หมายเหตุ : ตำแหน่งงานในโพสต์นี้อัพเดทเมื่อวันที่ 19 ก.ค.62 และเป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ในภายหลัง โปรดเช็ครายละเอียดอีกครั้งที่เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. (https://www.sec.or.th/ หัวข้อ “ร่วมงานกับเรา”)

งานด้านอื่น ๆ( สนับสนุนงาน / ธุรการ )

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ MS Office ได้ดี โดยเฉพาะ MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ :

 • เงินเดือน 12,950 บาท และเงินช่วยเหลือเดินทาง เดือนละ 1,000 บาท
 • บัตรประกันสุขภาพ (วงเงิน OPD 2,000 บาท จำกัดจำนวน 30 ครั้งต่อปี) และค่าทันตกรรม
 • ค่ารักษาพยาบาล บิดา มารดา และครอบครัว
 • เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

งานด้านอื่น ๆ( เลขานุการฝ่าย / เลขานุการผู้บริหารระดับสูง )

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง อ่าน และเขียน) ได้ดี
 • TOEIC-listening ขั้นต่ำ 300 คะแนน หรือ TOEIC รวม (listening & Reading) ขั้นต่ำ 550

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ :

 • เงินเดือน 21,700 บาท และเงินช่วยเหลือเดินทาง เดือนละ 1,000 บาท
 • บัตรประกันสุขภาพ (วงเงิน OPD 2,000 บาท จำกัดจำนวน 30 ครั้งต่อปี) และค่าทันตกรรม
 • ค่ารักษาพยาบาล บิดา มารดา และครอบครัว
 • เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

สายประสิทธิภาพองค์กร( ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป สายงานบริหารจัดการอาคาร )

 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมอาคารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับใบประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร 
 • มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมอาคาร และการบริหารจัดการอาคาร อย่างน้อย 10 ปี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี และมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

สายประสิทธิภาพองค์กร( ฝ่ายทรัพยากรบุคคล )

 • มีประสบการณ์ในงานสรรหาบุคลากร หรือประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคล 5 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี มีการสื่อสารที่ดี และสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดี
 • หากสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สายประสิทธิภาพองค์กร( ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป สายงานการลงทุน )

 • วุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการลงทุนอย่างน้อย 3 ปี หรือบริหารพอร์ตเงินลงทุนอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจ portfolio management และ portfolio evaluation
  คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ : มี CISA 3

สายกำกับบัญชีตลาดทุน( ฝ่ายกำกับการสอบบัญชี )

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านด้านบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชีเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี

สายระดมทุน( ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2 )

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย
 • คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ: มีประสบการณ์ด้านงานพัฒนาตลาดทุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ, มีคุณวุฒิ CFA/CPA/CISA

สายระดมทุน( ฝ่ายตราสารหนี้ )

 • ปริญญาโท ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี หรือกฎหมาย
 • มีความสามารถในการ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • คุณสมบัติที่จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ : มีคุณวุฒิ CFA/CISA หรือมีประสบการณ์ในการทำงานด้านวาณิชธนกิจ การวิเคราะห์หลักทรัพย์, มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะความเสี่ยงของตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ การออกเสนอขายและการซื้อขายตราสารหนี้ และนวัตกรรมของตราสารทางการเงินใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ให้มีการกำหนดแนวทางการกำกับและพัฒนาตลาดตราสารหนี้

สายระดมทุน( ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 3 )

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อ
 • มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล และการคิดเชิงระบบ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

สายเทคโนโลยีดิจิทัลและประสิทธิภาพองค์กร( ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สายงาน Security & Infrastructure) )

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Compute Engineer, Computer Science, Information Technology หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • คุณสมบัติเพิ่มเติม ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ : มีความสนใจหรือเชี่ยวชาญด้าน Network/System Administrator หรือ IT Security หรือ Window Server, Active Directory, IIS Server, SQL Server, มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ Cloud Technology, มีความรู้หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการทำงานแบบ DevOps

สายเทคโนโลยีดิจิทัลและประสิทธิภาพองค์กร( ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร )

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ : ผ่านการฝึกอบรมหรือมีประกาศนียบัตรเกี่ยวกับ ERM หรือ BCM, มีความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์และการบริหารความเสี่ยงองค์กร, มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี – ดีมาก

สายเทคโนโลยีดิจิทัลและประสิทธิภาพองค์กร( ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สายงาน Strategy) )

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Engineer, Computer Science, Information Technology หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ และ IT best practice ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา
 • ประสบการณ์การทำงานด้าน IT อย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป
 • สามารถประสานงานกับส่วนงานต่างๆ และหน่วยงานภายนอก มีแนวทางในการติดต่อสัมพันธ์ที่ดี สามารถเจรจาต่อรองและสามารถทำงานเป็นทีม
 • คุณสมบัติเพิ่มเติม ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ : มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจการเงิน, มีประสบการณ์ด้านวางแผนกลยุทธ์ไอที, ผ่านการฝึกอบรมด้าน IT Governance หรือ IT Best Practice

สายเทคโนโลยีดิจิทัลและประสิทธิภาพองค์กร( ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สายงาน Application Developement) )

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Engineer / Computer Science / Information Technology หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
 • คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ : สามารถพัฒนา web application ด้วยภาษา C#.NET / .Net Core / Angular

สายเทคโนโลยีดิจิทัลและประสิทธิภาพองค์กร( ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน (สาย Data Management) )

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science, Information Technology หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เขียนโปรแกรม (Programming) และสร้าง Data Schema / เขียน Store Procedure/Function บนฐานข้อมูล MYSQL / ORACLE / MSSQL รวมกันไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • คุณสมบัติเพิ่มเติม ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ : สามารถใช้งาน C#.NET หรือ SQL Server Reporting Services (SSRS) หรือ SQL Server Integration Services (SSIS) หรือ SQL Server Analysis Services (SSAS) หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านตลาดทุน

สายบังคับใช้กฎหมาย( ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 1 )

 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน กฎหมาย หรือบริหารธุรกิจ มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ: มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน การซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง รวมถึงการกระทำอันไม่เป็นธรรมและการทุจริตในบริษัทจดทะเบียน, ได้รับประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องานตรวจสอบ เช่น CPA CIA เนติบัณฑิต

สายบังคับใช้กฎหมาย( ฝ่ายคดี )

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฎหมาย และมีใบอนุญาตทนายความ
 • คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ : มีประสบการณ์งานทนายความ ได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต, สามารถใช้สูตรคำนวณพื้นฐานบน Excel และใช้งาน pivot table ได้

สายธุรกิจตัวกลางและตลาด( ฝ่ายกำกับตลาด )

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ การบัญชี การเงิน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีความสามารถในการใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ชอบศึกษาเรียนรู้ ติดตามข่าวสารพัฒนาการด้านเทคโนโลยี cryptocurrency หรือ cybersecurity รวมถึงสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียน ได้ดี
 • คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ : มีประสบการณ์เกี่ยวกับ (1) การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ(2) การทำ software / tool เพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบหาสิ่งผิดปกติ หรือ(3) การทำงานในธุรกิจการจัดการลงทุน ธุรกิจผู้ดูแลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สินมีประสบการณ์ในการซื้อขาย ลงทุน หรือ mining สินทรัพย์ดิจิทัล, มีประสบการณ์ในการประเมิน/ตรวจสอบ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ได้รับใบรับรองคุณวุฒิด้าน IT Audit หรือด้าน Security เช่น CSX, CISA, CISM, CISSP, CompTIASecurity+, CompTIA Network+, CompTIA CySA+, CompTIA CEH

สายธุรกิจตัวกลางและตลาด( ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง )

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ บัญชี กฎหมายหรือเศรษฐศาสตร์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียน ได้ดี
 • คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ :  มีความรู้ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ การวางระบบงาน การบริหารความเสี่ยง และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายธุรกิจตัวกลางและตลาด( ฝ่ายกำกับตลาด สายงาน Clearing and Settlement )

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากฎหมาย การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือบัญชี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในด้านการอ่าน เขียน และพูด ในระดับดี
 • คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ : มีความรู้ทางด้านตราสารการเงิน (เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ อนุพันธ์ หน่วยลงทุน เป็นต้น) และมีความเข้าใจกลไกในตลาดทุนหรือธุรกิจหลักทรัพย์

สายธุรกิจตัวกลางและตลาด( ฝ่ายกำกับตลาด )

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ การบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียน ได้ดี
 • คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ:  มีความรู้ทางด้านตราสารการเงิน (เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ อนุพันธ์ หน่วยลงทุน เป็นต้น) และมีความเข้าใจกลไกในตลาดทุนหรือปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อตลาด, มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายนโยบายตลาดทุน( ฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ )

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่กี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ : มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ วิจัย การวางกลยุทธ์ หรือ มีทักษะในการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล เชิงสถิติ

สายนโยบายตลาดทุน( ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน )

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการอ่าน เขียน และพูด ในระดับดี
 • คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ : มีประสบการณ์การทำงานในตลาดทุน การวิเคราะห์ การวางกลยุทธ์ หรือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี / นวัตกรรมทางการเงิน และพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

สายนโยบายตลาดทุน( ฝ่ายวิจัย )

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสนใจในงานนโยบาย กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้และติดตามข่าวสารในตลาดทุน
 • คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ: มีคุณวุฒิ CFA /CPA หรือมีความรู้ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับตลาดทุนในทั้งในแง่มุมของ Corporate Finance หรือ Asset Management หรือ Market Structure หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านตลาดทุน หรือการวิจัยด้านการเงิน

 

สายนโยบายตลาดทุน( ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน )

 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทในสาขาเกี่ยวกับงานตลาดทุนหรือเทคโนโลยี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนในระดับดี
 • คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ : มีประสบการณ์ทำงานในด้านตลาดทุนไม่น้อยกว่า 2 ปี, มีคุณวุฒิ CFA/CPA หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านงานวานิชธนกิจ งานบัญชี งานกฎหมาย งานเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

สายกฎหมาย( ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา )

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมาย โดยมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 หรือ 3.00 และผ่านการอบรมหลักสูตรเนติบัณฑิตไทย หรือสำเร็จปริญญาโทด้านกฎหมาย
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนในระดับดี
 • คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ : มีความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สายธุรกิจจัดการลงทุน( ฝ่ายกำกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน )

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกฎหมาย
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษด้านการพูดและเขียนในระดับสื่อสารเบื้องต้นได้ และการอ่านในระดับที่สามารถศึกษาทำความเข้าใจบทความ ข่าวสาร สาระความรู้ได้
 • คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ: มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการขายและให้คำแนะนำหลักทรัพย์ หรือการกำกับดูแลสถาบันการเงินหรือตัวกลางในตลาดทุน

สายธุรกิจจัดการลงทุน( ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน )

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ด้านกองทุน ตราสารทางการเงิน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า นวัตกรรมของตราสารทางการเงิน การจัดการลงทุน เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง และการ valuation ตราสารทางการเงิน
 • คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ : มีคุณวุฒิ CFA/CISA/CAIA หรือมีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรกิจจัดการลงทุน

สายธุรกิจจัดการลงทุน( ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน )

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือการเงิน
 • ซึ่งมีความสามารถในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของเครื่องมือทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง และสามารถใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการกำกับดูแล
 • สามารถจับประเด็นสาระสำคัญของเรื่องได้เป็นอย่างดี และคิดวิเคราะห์ได้อย่างสมเหตุสมผล
 • สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน และปฏิบัติหน้าที่ในภาวะกดดันหรือเร่งด่วนได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถสื่อสาร และประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ ทำงานเชิงรุก
 • ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และเต็มใจที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆ
 • มีความเข้าใจในการประกอบธุรกิจด้านตลาดทุน
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ทั้งในด้านการอ่าน พูด และเขียน

คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ :

 • การวิเคราะห์ข้อมูล (data analytic) การทำ software / tool เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบหาสิ่งผิดปกติ
 • การบริหารความเสี่ยง (risk management)
 • มีคุณวุฒิวิชาชีพเกี่ยวกับความรู้ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารการลงทุน เช่น CISA เป็นต้น
เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ