กระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการ “60+ ค้าออนไลน์ขายทั่วโลก” ชวนผู้สูงวัยค้าขายออนไลน์พาณิชย์ เปิดตัวโครงการ “60+ ค้าออนไลน์ขายทั่วโลก” ตั้งเป้าผลักดันผู้ประกอบการกลุ่มสูงอายุเรียนรู้เทคนิคการค้าออนไลน์แบบครบวงจร อาทิ การโฆษณาสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เทคนิคการหาลูกค้าทางออนไลน์ แพลตฟอร์มการชำระเงิน หวังช่วยเพิ่มรายได้กลุ่มผู้สูงวัยเข้าถึงเทคโนโลยีประกอบอาชีพ

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าจากโครงสร้างอายุของประชากรที่เปลี่ยนไปทั้งในสังคมไทยและระดับโลกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ “การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ”โดยในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีประชากรที่อายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ และยังมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2564 ประชากรสูงวัยจะเพิ่มขึ้นเป็น20% ของประชากรทั้งประเทศ จนเข้าเกณฑ์ “สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์”  (aged society)  นอกจากนี้ภายในปี 2574 ประชากรสูงวัยจะเพิ่มขึ้นอีก และเรียกได้ว่าเตรียมก้าวสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด

ทั้งนี้ กรมฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรผู้สูงอายุโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพด้านการทำธุรกิจการส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย การทำการค้าออนไลน์และการค้าขายระหว่างประเทศ จึงมอบนโยบายให้สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่หรือ NEA ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาผู้ประกอบการดำเนินนโยบายการส่งเสริมเรื่องดังกล่าวโดยมุ่งพัฒนากลุ่มประชากรในวัยสูงอายุทั้งที่เป็นผู้ประกอบการและมีความสนใจในการจัดตั้งธุรกิจได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค ปัจจัยต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจรวมทั้งช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะในด้านการค้าขายผ่านระบบออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยมและแพร่กระจายทั่วโลก

ด้านนายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กล่าวว่าปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่กำลังให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุเนื่องจากคนกลุ่มนี้มีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่แพ้คนรุ่นใหม่ ดังนั้นสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่จึงได้เปิดตัวโครงการ “60+ ค้าออนไลน์ขายทั่วโลก” ซึ่งนับเป็นโครงการแรกที่ปลุกความเป็นวัยรุ่นให้ผู้ประกอบการวัย60+ ได้มาเรียนรู้เรื่องการค้าขายออนไลน์ครบวงจรเพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสให้ขายสินค้าออนไลน์ได้จริง พร้อมกับมีหน้าร้านได้ง่ายๆภายใต้เว็บไซต์ไทยเทรดดอทคอม (Thaitrade.com) ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยได้ขายสินค้าผ่านออนไลน์ไปยังทั่วโลก


“ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าออนไลน์และนักธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จ รวมถึงผู้มีประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนแนวคิดที่เกี่ยวข้องด้านตลาดพาณิชย์ดิจิทัล โครงการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการในวัย60+ ได้รู้จักวิธีการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้รู้จักกับเทคโนโลยีด้านต่างๆที่ทันสมัยและจำเป็นในทางการค้ายุคดิจิทัลเช่น การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ การถ่ายภาพ การโฆษณาสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เทคนิคการหาลูกค้าทางออนไลน์ แพลตฟอร์มการชำระเงินการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ เป็นต้น”

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมทักษะการใช้โซเชียลมีเดียและผลักดันให้กลุ่มผู้สูงวัยสนใจการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับบริบทสังคมดิจิทัลตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนรวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์สูงสุดจากอีคอมเมิร์ซโดยเฉพาะการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและคนในครอบครัว

อย่างไรก็ดี  ในปีนี้ NEA ได้มุ่งเน้นผลักดันและส่งเสริมผู้ประกอบการ3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ใช้ออนไลน์ในการทำธุรกิจยังไม่รู้จักการทำธุรกิจออนไลน์สถาบันจะเข้าไปช่วยเหลือด้วยการสร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างองค์ความรู้และนำไปสู่การขายสินค้าบนโลกออนไลน์ 2.กลุ่มผู้ประกอบการที่มีสินค้ามีความรู้แต่ยังไม่ได้มีตลาดออนไลน์ซึ่งจะกระตุ้นให้กลุ่มดังกล่าวเกิดการเรียนรู้เรื่องการเข้าแพลตฟอร์มออนไลน์การทำตลาดออนไลน์อย่างมีระบบ และ3.กลุ่มผู้ประกอบการที่มีสินค้ามีตลาดออนไลน์แต่ไม่สามารถขายสินค้าได้จะส่งเสริมการขายออนไลน์ให้มีคุณภาพ และสามารต่อยอดไปยังตลาดศักยภาพได้มากขึ้นโดยตั้งเป้าให้กลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถสร้างคุณค่าให้กับตนเอง ริเริ่มสร้างธุรกิจดิจิทัลใหม่ๆเพื่อเป็นส่วนช่วยในการกระตุ้นยอดส่งออกรวมของประเทศและสามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ โครงการ “60+ค้าออนไลน์ขายทั่วโลก” มีผู้ประกอบการที่มีอายุ 60ปีขึ้นไปเข้าร่วมอบรมความรู้จำนวน 30 ราย ทั้งในกลุ่มธุรกิจอาหาร ไลฟ์สไตล์เครื่องจักร สุขภาพและการแพทย์ และเครื่งใช้ไฟฟ้า โดยมีเนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้คนวัย 60 สู่ความสำเร็จ เทคนิคการประกอบธุรกิจออนไลน์วิธีการขายสินค้าบนเว็บไซต์ไทยเทรดดอทคอม (thaitrade.com) และอาลีบาบา(Alibaba) การขนส่งสินค้ากับไปรษณีย์ไทยการชำระเงินและการจัดการร้านค้าออนไลน์โดยยังมีการเวิร์คช็อปจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจในหัวข้อต่างๆ อาทิการถ่ายภาพสินค้าแบบมืออาชีพด้วยโทรศัพท์มือถือ การตั้งชื่อสินค้าและการหาคีย์เวิร์ดซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2562  ณ True Digital Park

ข่าวจาก เนชั่นทีวี

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ