รัฐบาลเผย ซื้ออุปกรณ์กีฬา-เครื่องเขียน-ชุดกีฬา-ชุดเรียน ลดหย่อนภาษีได้

19 มิ.ย.62 เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์ข่าวจากรัฐบาลโดยตรง รายงานว่า ใครที่ซื้ออุปกรณ์การศึกษาและกีฬา ตั้งแต่ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 62 จากร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ท่านมีสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตามมติ ครม. เมื่อ 30 เม.ย. 62

ถ้าซื้อสินค้าหลายรายการ สามารถรวมรายการย่อย ๆ ไปหักลดหย่อนได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 15,000 บาท หากซื้อสินค้าเพียงรายการเดียวเกิน 15,000 บาท ก็นำไปลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

สินค้าที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ คือ

 • อุปกรณ์การศึกษา (แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) เช่น เครื่องเขียน สมุด เป็นต้น
 • เครื่องแต่งกายสำหรับการศึกษา เช่น ชุดนักเรียนนักศึกษา เป็นต้น
 • อุปกรณ์กีฬา เช่น ไม้ตีปิงปอง ลูกฟุตบอล (แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์สำหรับกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Sports)
 • เครื่องแต่งกายสำหรับการเล่นกีฬา เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้ากีฬา เป็นต้น

สินค้าที่ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ คือ

 • อุปกรณ์การศึกษาที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เครื่องพิมพ์ (พรินเตอร์) โทรทัศน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ กล้องถ่ายรูป ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของกล้องถ่ายรูป หรือเครื่องเล่นแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี

หลักฐานที่ต้องใช้ ประกอบด้วย ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป/ใบเสร็จรับเงินที่ระบุรายการสินค้า ข้อมูลผู้ขาย และข้อมูลผู้ซื้อ วันที่ รายการ และจำนวนเงิน

หากซื้อสินค้าจากผู้ขายที่ไม่ได้จดทะเบียน VAT ใบเสร็จรับเงินต้องมีข้อความครบถ้วน คือ

 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขาย
 • ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ขาย
 • เลขลำดับของเล่มและใบเสร็จรับเงิน
 • วันเดือนปีที่ออกใบเสร็จรับเงิน
 • ชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อ
 • ชนิด ชื่อ จำนวน และราคาสินค้าที่ซื้อ
 • จำนวนเงิน

สำหรับคู่สมรสที่ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ทั้ง 2 คน สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดคนละ 15,000 บาท ตามจำนวนเงินได้และอัตราภาษีของแต่ละคน ไม่ว่าจะแยกยื่นภาษีหรือยื่นร่วมกันก็ตาม โดยจะยื่นเอกสารในช่วงต้นปี 2563

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ