รับหลายอัตรา!! ธ.ก.ส.รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ฝากประวัติ/สมัครออนไลน์ บัดนี้เป็นต้นไป

ธ.ก.ส. รับสมัครพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 จำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้

 • 1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา/ วิชาเอก /โปรแกรมวิชา/แขนงวิชาตามที่ธนาคารกำหนด  (ตามตารางสาขาวิชาด้านล่าง)
 • 3. ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่า
 • 4. ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และใบอนุญาตขับรถยนต์ (ที่ยังไม่หมดอายุ)

หากท่านใดมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 – ข้อ 4 และสนใจที่จะเข้าร่วมงานกับ ธ.ก.ส.ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ขอให้ฝากประวัติตนเองได้ที่คลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. (www.irecruitbaac.com) สายงานที่สนใจโปรดเลือก “พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” สำหรับผู้ที่ได้ฝากประวัติส่วนตัวไว้กับ ธ.ก.ส.แล้ว โปรดเข้าไปแก้ไข สายงานที่สนใจ แล้วเลือกเป็น “พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4”  ทั้งนี้ เมื่อธนาคารมีอัตราว่างจะนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณา และจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 558-6555 ต่อ 8331-5 

กลุ่มวิชาที่เปิดรับสมัคร

1. กลุ่มวิชาการเกษตร

การเกษตร, เกษตรศาสตร์ (Agriculture), เกษตรทั่วไป (General Agriculture),
วิทยาศาสตร์การเกษตร
เกษตรเชิงระบบ (Systems Agriculture)
เกษตรกลวิธาน (Agricultural Mechanization), วิศวกรรมการเกษตร
เกษตรเขตร้อน (Tropical Agriculture)
ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (Agro – Bioresources)
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biosciences), จุลชีววิทยา, ชีววิทยา, ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
พฤกษศาสตร์ (Botany)
พืชศาสตร์(Plant Science)
พืชศาสตร์และเทคโนโลยี (Plant Science and Technology)
พฤกษ์เศรษฐกิจ (Economic Botany)
โรคพืช (Plant Pathology), อารักขาพืช
พืชไร่ , พืชไร่นา (Agronomy)
พืชสวน (Horticulture),พืชผัก ,พืชสวนประดับ ,ไม้ผล
ศึกษาศาสตร์-เกษตร, ครุศาสตร์เกษตร (Agricultural Education)
ปฐพีวิทยา (Soil Science)
ปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ (Soil Science and Conversation)
กีฏวิทยา (Entomology)
การจัดการศัตรูพืช (Pest Management)
สัตวศาสตร์ (Animal Science)
สัตววิทยา (Zoology),สัตว์ปีก , โคนม และโคเนื้อ
สัตวบาล (Animal Husbandry)
สุขภาพสัตว์ (Animal Health Science)
อาหารสัตว์ (Animal Nutrition)
การผลิตสัตว์
การผสมพันธุ์สัตว์
เทคนิคการสัตวแพทย์  (Veterinary Technology)
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (Veterinary Sciences)
วาริชศาสตร์ (Aquatic Sciences)
วิทยาศาสตร์ทางทะเล  (Manne Science), เทคโนโลยีทางทะเล
วิทยาศาสตร์การประมง (Fisheries Science)
ประมง (Fisheries), ประมงน้ำจืด (Inland Fisheries)
การจัดการประมง (Fishery Mgt.)
ชีววิทยาประมง (Fishery Biology)
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture)
ผลิตภัณฑ์ประมง (Fishery Products)
โรคสัตว์น้ำ (Aquatic animal Disease)
อุตสาหกรรมประมง (Fishery Industry)
เทคโนโลยีชนบท (Rural Technology)
การวิจัยดำเนินงาน (Operations Research)
อุตสาหกรรมเกษตร (Agro Industrial),(Agricultural Industry)
พัฒนาการเกษตร (Agricultural Development)
ธุรกิจการเกษตร ( Agribusiness), การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
บริหารธุรกิจการเกษตร (Agricultural Business Administration)  ,
การจัดการธุรกิจเกษตร ,การจัดการธุรกิจเกษตรทั่วไป
ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร/ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร/ส่งเสริมการเกษตร (Agricultural Extension)
ส่งเสริมธุรกิจเกษตร , ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร , ส่งเสริมการสื่อสารการเกษตร ,
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
ส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์  (Agricultural Extension Cooperatives)
การจัดการผลิตสัตว์(Animal Production Mgt.)
การจัดการผลิตพืช (Crop Production Mgt.)
เทคโนโลยีการเกษตร ( Agricultural Technology)
เทคโนโลยีการเกษตร – การจัดการการผลิต (Agricultural Management)
การใช้ดินและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Land Use and Natural Resource Management)

เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Technology)
เทคโนโลยีการผลิตพืช (Plant Production Technology)
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ (Seed Technology)
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (Animal Production Technology),
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ, สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร
เทคโนโลยีผลิตสุกร (Swine Production Technology)
เทคโนโลยีการหมัก (Fermentation Technology)
เทคโนโลยีภูมิทัศน์  (Landscape Technology)
เทคโนโลยีทางอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ (Food Technology Biotechnology)
ผลิตกรรมชีวภาพ (Bioproduction)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร(Food Industrial Technology)
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ(Food Science and Nutrition)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)
วิทยาศาสตร์การอาหาร  ( Food Science)
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ (Technology in Animal Production)
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Technology),
วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (Agro Industrial Product Dev.)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (Agro Industry  Technology)


เทคโนโลยีชีวภาพการอุตสาหกรรมเกษตร (Agro Industry  Biotechnology), เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (Agro Industry  Technology Management)
เทคโนโลยีการบรรจุ ( Packing Technology), เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
เทคโนโลยีอาหาร (Food Technology)
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Technology)
เทคโนโลยีการยาง (Rubber Technology)
เทคโนโลยีการประมง (Fisheries Technology)
เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (Marine and Coastal Resources Management Technology )
วิศวกรรมแปรรูปอาหาร (Food Process Engineering)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ ( Textile Science and Technology)
สิ่งแวดล้อม (Environmental)
การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management) ,การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม, การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม (Environmental Science)
นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม / วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Ecology), วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
เกษตรผสมผสาน

2. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ (Economics) , เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ , เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ เศรษฐศาสตร์การคลัง , เศรษฐศาสตร์การเงิน , เศรษฐศาสตร์การประกอบการ ,การเงินและเศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร , เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ , เศรษฐศาสตร์การพัฒนา , เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการบริหาร , เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร , เศรษฐมิติ , เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ , เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ , เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม , เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์การเกษตร (Agricultural Economics), เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (Cooperative Economics)

3. กลุ่มวิชาการเงิน/การธนาคาร

การเงิน (Finance) , การเงินธุรกิจ, วิศวกรรมการเงิน , การเงินประยุกต์ , การเงินและการลงทุน , บริหารการเงินและการธนาคาร , บริหารการเงินและการคลัง ,การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน , การธนาคารและธุรกิจการเงิน , การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ , การจัดการการเงิน , การเงินเชิงประมาณ , การเงินและการคลัง , การธนาคารระหว่างประเทศ, การตรวจสอบภายใน , การเงินการธนาคาร (Money and Banking), บริหารการเงิน (Financial Management)

4. กลุ่มวิชาบัญชี
 • บัญชี (Accounting)
 • บัญชีต้นทุน (Costing)
 • บัญชีเพื่อการจัดการ , การสอบบัญชี , บัญชีแบบบูรณาการ ,
 • บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
 • บัญชีการเงิน
 • บัญชีบริหาร
 • ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Acounting Information System)
5. กลุ่มวิชาการตลาด

การตลาด, การตลาดทั่วไป , การบริหารการตลาด , เทคนิคทางการตลาด

6. กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ,  บริหารทั่วไป,  การจัดการทั่วไป,  การจัดการ, การจัดการการบริการ,การจัดการธุรกิจ, การจัดการเชิงกลยุทธ์, การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ , การจัดการระหว่างประเทศ , ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ , การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การพาณิชย์และการค้าระหว่างประเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,การจัดการเทคโนโลยีและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, การจัดการ-อุตสาหกรรม (เฉพาะวุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิตเท่านั้น)

7. กลุ่มวิชารัฐศาสตร์
 • บริหารรัฐกิจ, การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 • รัฐศาสตร์, การปกครองส่วนท้องถิ่น, การปกครอง, การเมืองการปกครอง, ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์, บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • รัฐประศาสนศาสตร์, การบริหารภาครัฐและเอกชน  
8. กลุ่มวิชากฎหมาย

นิติศาสตร์ , กฎหมายธุรกิจ , กฎหมายเศรษฐกิจ , กฎหมายระหว่างประเทศ

9. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

พัฒนาชุมชน , พัฒนาสังคม, สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

10. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/ วิทยาการคอมพิวเตอร์  (Computer Science)
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Applied Computer Science)
 • วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • ระบบสารสนเทศ (Information System), ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) , การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สารสนเทศศาสตร์ , สารสนเทศธุรกิจ ,ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ, ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์, การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ , เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ,
 • ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ , เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ
 • เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ,
 • เทคโนโลยีและการสื่อสาร, ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร
 • เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ลิ้งค์สมัคร

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ