(งานรัฐวิสาหกิจ)ธกส รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิป.ตรีขึ้นไป มีประสบการณ์SEPAหรือระบบการประเมินอื่นๆ สมัครออนไลน์บัดนี้-17มิ.ย.62


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่งผู้ชำนาญการระบบงานคุณภาพ 10 ประจำสำนักพัฒนาระบบคุณภาพและกระบวนการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับด้านบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป เศรษฐศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 3. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 7 ปี และมีประสบการณ์เกี่ยวกับเกณฑ์และวิธีการประเมินในระบบประเมินคุณภาพ (SEPA) หรือระบบประเมินคุณภาพอื่น เช่น, TQA หรือ PMQA ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
 4. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ ระบบการเงินการธนาคาร
  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ การติดตามประเมินผล
 5. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยมีผลการทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500
  หรือ เทียบเท่าโดยใช้ผลทดสอบ TOEFL CU-TEP หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5 (ไม่เกิน 2 ปีจนถึงวันที่สมัคร)
 6. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Excel และ Power Point เป็นอย่างดี
 7. มีทักษะในการประสานงานกับส่วนงาน การนำเสนองาน การเขียนรายงานวิเคราะห์
  เชิงคุณภาพ

สมัครทางเว็บไซต์ http://www.irecruitbaac.com/Login.htm?mode=index 3 – 17 มิถุนายน 2562

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ