สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 985 คน(มีคลิป)

วันเสาร์ที่ 13 เม.ย. 2562 เวลา 20.05 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 985 คน

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า

“เนติบัณฑิตทั้งหลายส่วนใหญ่คงจะได้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายเป็นอาชีพต่อไป ทุกคนจึงควรตั้งความปรารถนาเสียแต่ต้น ที่จะเป็นนักกฎหมายที่ดี นักกฎหมายที่ดีนั้น นอกจากจะต้องมีความรู้ในตัวบทกฎหมายอย่างลึกซึ้งเจนจัดแล้ว ยังต้องยึดมั่นในอุดมคติ และจรรยาบรรณของนักกฎหมายอย่างเคร่งครัด คือ กล้าที่จะปฏิบัติอย่างถูกต้องเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรมด้วย ในการนี้ ทุกคนจึงต้องมีความศรัทธาเชื่อมั่นในสัจธรรม คือ ความถูกต้องตามคลองธรรม และตามความเป็นจริงอย่างมั่นคง สำหรับเป็นกำลังส่งเสริมการประพฤติตนปฏิบัติงานมิให้หวั่นไหวเอนเอียงด้วยอำนาจแห่งโลกธรรมและอคติ นอกจากนั้น ต้องฝึกให้มีความสุขุมถี่ถ้วน ในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอน เพื่อประคับประคองป้องกันมิให้งานที่ทำบกพร่องผิดพลาด ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด ถ้าทำได้ดังนี้ ทุกคนก็จะเป็นนักกฎหมายที่ดีผู้ธำรงรักษาไว้ ซึ่งความยุติธรรมอย่างเที่ยงแท้ ดังที่ตั้งใจปรารถนา”

ที่มา : news.ch7.com, เนติบัณฑิตไทย

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ