1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 9 อัตรา ปวช.ทุกสาขาวิชา
 2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 21 อัตรา ปวช.สาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร
 3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา ปวช.ทุกสาขาวิชา
 4. เจ้าหน้าที่การเกษตร 13 อัตรา ปวช.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เกษตรกรรม
 5. เจ้าพนักงานธุรการ 19 อัตรา ปวส.ทุกสาขาวิชา
 6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 20 อัตรา ปวส.สาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร
 7. เจ้าพนักงานพัสดุ 32 อัตรา ปวส.ทุกสาขาวิชา
 8. เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา ปวส.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เกษตรกรรม
 9. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปวส.สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 10. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา ปวส.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟฟิก เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบเสียง การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพและวิดีทัศน์
 11. นายช่างสำรวจ 1 อัตรา ปวส.สาขาวิชาโยธา สำรวจ การก่อสร้าง
 12. นายช่างโยธา 2 อัตรา ปวส.สาขาวิชาโยธา สำรวจ การก่อสร้าง
 13. ช่างไม้ 1 อัตรา มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือได้รับ วุฒิ ปวช.สาขาวิชาการก่อสร้าง
 14. ช่างปูน 1 อัตรา มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือได้รับวุฒิ ปวช.สาขาวิชาการก่อสร้าง
 15. นักวิชาการป่าไม้ 48 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์
 16. นิติกร 7 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิติศาสตร์
 17. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 18. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา ป.ตรีทุกสาขาวิชา
 19. นักทรัพยากรบุคคล 9 อัตรา ป.ตรีทุกสาขาวิชา
 20. นักวิชาการเผยแพร่ 3 อัตรา ป.ตรีทุกสาขาวิชา
 21. นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา ป.ตรีทุกสาขาวิชา
 22. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ทางสารสนเทศศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์ ทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทางวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต
 23. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย 2 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิแผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 24. นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพันธุศาสตร์ ทางจุลชีววิทยา ทางสัตววิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางสัตวบาลทางสัตวศาสตร์หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 25. วิศวกรโยธา 1 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
 26. สัตวแพทย์ 3 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

อ่านรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม/สมัครทางเว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 23-29 เม.ย.62 หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3  ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทรศัพท์ : 0-2579-8607,0-2561-0777 ต่อ 1154,1155  โทรสาร : 0-2579-8607


Advertisement

แบ่งปัน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปริญญาตรี ปวช. ปวส. สมัครทางอินเทอร์เน็ต สมัครทางเว็บไซต์ สมัครออนไลน์ ไม่จำกัดวุฒิ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบเป็นนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์202อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. อายุไม่เกิน25ปี รับสมัครบัดนี้-9พ.ค.62
เตรียมตัว!! นายสิบตำรวจสายปราบปราม รับ2,700อัตรา เปิดรับสมัคร22เม.ย.–1พ.ค.นี้
สอบท้องถิ่นจะเปิดแล้ว!!! 8,579 อัตรา เตรียมประกาศ22เม.ย.นี้ รับสมัคร9-31พ.ค.นี้!!
100อัตรา! สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี สมัครออนไลน์22เม.ย.-14พ.ค.62
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ-พนักงานราชการ54อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์บัดนี้-3พ.ค.62