แบงก์ชาติ รับสมัครพนักงาน ป.ตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงานห้องสมุด3-5ปี TOEIC550 สมัครออนไลน์ บัดนี้-26มี.ค.62

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีมจัดการทรัพยากรห้องสมุด ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (พนักงานสัญญาจ้าง) บัดนี้-26มี.ค.62 อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 23,700 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม ( เป็นพนักงานสัญญาจ้าง ระยะเวลาจ้าง 1-3 ปี และพิจารณาต่อสัญญาหรือบรรจุเป็นพนักงาน ธปท. ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด)


คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 • หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ระดับปริญญาตรีขึ้นไประยะเวลาศึกษาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี)ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านห้องสมุด ที่เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรือระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

 • มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และมาตรฐานสากลที่ใช้ในงานห้องสมุดเป็นอย่างดี เช่น มาตรฐาน AACR2 มาตรฐาน MARC (Machine Readable Cataloging) มาตรฐาน RDA (Resource Description and Access)
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำฐานข้อมูลห้องสมุด และการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ (ILS : Integrated Library System) โดยเฉพาะงานด้าน Cataloging Module Administration
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการห้องสมุดดิจิทัล มีความรู้และความเข้าใจเรื่องสถาปัตยกรรมและซอฟต์แวร์ของห้องสมุดดิจิทัล
 • มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชื่อมโยงและเสนอแนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบหรือกระบวนการทำงานด้านห้องสมุดให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
 • มีความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมสนับสนุนการจัดการฐานข้อมูล เช่น Microsoft office, SQL

รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น

 • ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
 • ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
 • ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
 • ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดการสมัครงาน คุณผานิต ภูเขา โทร. 02-283-6753 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : shorturl.at/cpI39

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ