บอร์ด กพฐ.ยกเลิกหลักสูตร English Program ชี้เด็กอ่านข้อสอบเรียนต่อไม่เข้าใจ


บอร์ด กพฐ.ยกเลิกหลักสูตร EP-MEP ให้ปรับเป็น IEP เน้นวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น แต่วิชาอื่นสอนเป็นภาษาไทย หลังพบเด็กเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ อ่านข้อสอบเข้าศึกษาต่อที่เป็นภาษาไทยไม่เข้าใจ


รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธุ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยผลการประชุม กพฐ. วันที่ 8 มี.ค. ว่า ที่ประชุมมีมติให้ปรับการจัดการเรียนการสอนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค หรือ Education Hub ใหม่เป็น 3 หลักหลักสูตร คือ 1.หลักสูตรภาษาอังกฤษนานาชาติ International  Program (IP) โดยใช้หลักสูตรที่มาจากต่างประเทศ จัดการเรียนการสอนโดยครูเจ้าของภาษาหรือครูที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด 2.หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น Intensive English Program  (IEP) โดยเน้นเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ต้องจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากกว่า 5 คาบต่อสัปดาห์ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการใช้ภาษาอังกฤษต้องอยู่ในระดับ B2 สามารถสื่อสารเรียนรู้ และทำงานในสภาพแวดล้อมหรือประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักได้ สามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มได้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ 3.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อทุกคน General English Program (GEP) เด็กต้องได้เรียนภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ ตั้งแต่ยังเล็ก ๆ เน้นการสอนให้สื่อสารได้ ครูใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้จริง โดยนำครูจากโครงการ English Boot Camp ที่มีความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษ และกระจายอยู่ทั่วประเทศมาสอน โรงเรียนไม่จำเป็นต้องเก็บเงินเด็กเพิ่ม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใช้หลักสูตร IP อยู่จำนวน 19 สถานศึกษา ใช้หลักสูตร English Program (EP) ที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่สอนเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชา ยกเว้นภาษาไทย และใช้หลักสูตร Mini English Program  (MEP) ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษบางวิชา รวม 400 สถานศึกษา


“เมื่อเด็กเรียนวิชาต่าง ๆ เช่น  เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ และภูมิศาสตร์  เป็นภาษาอังกฤษ แต่ถึงเวลาไปสอบเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งข้อสอบเป็นภาษาไทย ทำให้เด็กต้องเรียนหนักและไม่เข้าใจ ดังนั้น จึงปรับ EP และ MEP ให้เป็น IEP ทั้งหมด โดยเข้มทางด้านภาษาอังกฤษ  ส่วนวิชาอื่น ๆ เรียนเป็นภาษาไทย โดย สพฐ.จะแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดที่เปิดสอน EP และ MEP ทบทวนตัวเองว่าจะปรับมาสอนในระดับ IEP หรือ GEP” ประธาน กพฐ กล่าว และว่า นอกจากนี้ จะเปิดเว็บไซต์ในการจัดหาครูต่างชาติ  เพื่อให้ครูต่างชาติสามารถสมัครและส่งคุณสมบัติของตนเองมาไว้ที่เว็บไซต์นี้ เพื่อให้สถานศึกษาที่ต้องการครูต่างชาติ เข้ามาชอปปิงครูได้ ซึ่งจะเป็นการตัดนายหน้าหาครูเข้ามาสอน ออกไปและเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงเรียน รวมทั้งให้ สพฐ.จัดทำสัญญาจ้างงานเป็นภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานศึกษา ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการการศึกษาพื้นฐานสู่สากล ได้จัดทำคู่มือ English HANDBOOK DRAFT สพฐ.จะแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันในปีการศึกษา 2562


ข่าวจาก : brighttv


 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ