สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจำนวน 1,000 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือหญิง

- อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

- กรณีที่เป็นชายร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกต้องไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร ในกรณีที่เป็นหญิงร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร

- สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว

- ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลีอย่างใดอย่างหนึ่ง จากสถาบันในประเทศไทยที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษาต่างประเทศ ไม่เกิน 2 ปี ภายในวันปิดรับสมัคร (นับแต่วันเข้ารับการทดสอบ) (ดูรายละเอียดในประกาศ) ในกรณีผู้สมัครยังไม่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศดังกล่าว สามารถยื่นเรื่องขอเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ)

**ในกรณีที่ผู้สมัครขอเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนั้น จะต้องมีการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ก่อนที่มีการสอบแข่งขันในรอบแรกตามข้อ 4.1 โดยจะเป็นการทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 100 ข้อ 100 คะแนน ใช้วิธีการฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) และการสนทนา (Conversation)  มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

- คำทักทาย การสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
- การสื่อสารในงานตรวจคนเข้าเมือง
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบตรวจคนเข้าเมือง
- การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

หน่วยรับสมัคร

- สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2287 2012

 - กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (ทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หมายเลขโทรศัพท์0 2141 9889

- กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนนสุวรรณภูมิสาย 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2134 0841-3

- ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม เลขที่ 52/11 หมู่ 2 ซอยไร่ขิง 14 ตำบลไร่ขิงอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3431 8997

- ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี เลขที่ 75/265 ซอย 5 ถนนหาดจอมเทียน หมู่ 12ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 2751-4

- ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 323 หมู่ที่ 9 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4421 2997-8

- ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานีเลขที่ 5 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 41000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4224 9982-3

- ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่เลขที่ 71 หมู่ 3 ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5320 1756

- ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 399 หมู่ 9 ถนนนครสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5688 1518

- ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ เลขที่ 832 หมู่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7561 1097

- ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาเลขที่ 103 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7425 7019

วิธีการสมัคร และขั้นตอนการสมัคร

กรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.immigration-thai.com ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 โดยผู้สมัครสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุดท้ายที่รับสมัคร วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 จะสามารถกรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้ถึงเวลา 15.00 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))


Advertisement

แบ่งปัน
ตำรวจ ตม. ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง นายสิบตำรวจ ตม. ปวช. ม.6 สมัครทางอินเทอร์เน็ต สมัครทางเว็บไซต์ สมัครออนไลน์ สอบ ตม. สอบตำรวจ สอบตำรวจ ตม. สอบตำรวจหญิง

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้าง183อัตรา วุฒิ ป.6/ม.3 ฝากประวัติผ่านเว็บไซต์ธนาคาร บัดนี้-30ธ.ค.62
ข่าวดี! รับสมัครชายไทยไปทำงานสิ่งทอที่ไต้หวัน แบบรัฐต่อรัฐ วุฒิ ม.3ขึ้นไป ตาไม่บอดสี สมัครฟรีบัดนี้-13ก.พ.62
ท่าอากาศยานไทย รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง794อัตรา บัดนี้-15มี.ค.62
114อัตราบรรจุทั่วประเทศ!! กรมท่าอากาศยาน รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์บัดนี้-13ก.พ.62
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง วุฒิ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี38อัตรา บรรจุกทม.-ภูมิภาค รับสมัครบัดนี้-28ก.พ.62