มีผลแล้ว! นายกสภามหาวิทยาลัยรัฐ-บอร์ด ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน!

 


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบ ป.ป.ช. กำหนดผู้ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินใหม่ “นายกสภามหาวิทยาลัย – บอร์ดต่าง” ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 2562

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ลงวันที่ วันที่ 25 ม.ค. 2562

สรุปสาระสำคัญ คือ ยกเลิกตำแหน่งที่ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  คือ นายกสภาและกรรมการสภาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐ ได้แก่ นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่ง และสภาสถาบันการพลศึกษา

พร้อมกันนี้ ได้กำหนดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ และกำหนดตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงที่มีหน้าที่ต้องยื่นและเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน ได้แก่ อธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ รวมถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ

วันเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่องกำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561 สรุปสาระสำคัญ เพิ่มเติมตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน แต่ไม่ต้องเปิดเผยสาธารณะ ได้แก่

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เดิมมีเฉพาะตำแหน่ง รองผู้ว่าการธปท. ฉบับใหม่เพิ่มเติมให้ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ธปท.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เดิมเฉพาะ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. แต่เพิ่มเติมให้ ประธานกรรมการ และกรรมการ ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เดิมเฉพาะ รองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ฉบับนี้เพิ่มเติมให้ ประธานกรรมการ และกรรมการ ยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วย

สำหรับตำแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการ ใน ธ.ป.ท., ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ก่อนหน้านี้อยู่ในประกาศ ป.ป.ช. กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องยื่นและเปิดเผยทรัพย์สิน แต่ได้ย้ายมาอยู่ในกลุ่มที่ต้องยื่นและไม่ต้องเปิดเผยทรัพย์สิน

ประกาศต่างๆ ของ ป.ป.ช. 

https://www.nacc.go.th/more_news.php?cid=852

ข่าวจาก : workpointnews

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ