มศว รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี23อัตรา 21ม.ค.-15ก.พ.62

 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

1. วิศวกรวิชาชีพ 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าหรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล และมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม

2. นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท ป.ตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท ป.ตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

4. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท ป.ตรีในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาการพยาบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ฯลฯ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

5. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท ป.ตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาบริหารธุรกิจ รัฐประศาสน์ศาสตร์รัฐศาสตร์หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปวส.) 1 อัตรา เงินเดือน 13,670 บาท ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป

7. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปวส.) 1 อัตรา เงินเดือน 13,670 บาท ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป

8. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปวส.) 1 อัตรา เงินเดือน 13,670 บาท ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป

9. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปวส.) 1 อัตรา เงินเดือน 13,670 บาท ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป

10. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปวส.) 1 อัตรา เงินเดือน 13,670 บาท ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป

11. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปวช.) 1 อัตรา เงินเดือน 11,200 บาท ปวช. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

12. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปวช.) 1 อัตรา เงินเดือน 11,200 บาท ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ

13. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปวช.) 2 อัตรา เงินเดือน 11,200 บาท ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ

14. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปวช.) 1 อัตรา เงินเดือน 11,200 บาท ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ

15. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปวช.) 1 อัตรา เงินเดือน 11,200 บาท ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ

16. พนักงานบริการ 1 อัตรา เงินเดือน 10,170 บาท สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และมีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่

17. พนักงานบริการ (หมอนวดแผนไทย) 1 อัตรา เงินเดือน 10,170 บาท สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และผ่านการอบรมหลักสูตรการนวดไทยของสถาบันการแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมงหรือหลักสูตรการนวดอื่นที่กองการประกอบโรคศิลปะรับรอง

18. พนักงานบริการ (พนักงานเปล) 2 อัตรา เงินเดือน 10,170 บาท สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และมีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่

19. พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) 1 อัตรา เงินเดือน 10,170 บาท สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่งเป็นอย่างดี มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 –15 กุมภาพันธ์2562 ในวันและเวลาทำการ 08.00 น. – 16.00 น. ณ งานทรัพยากรบุคคล อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 6 ฝั่ง บี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โทร. 02-502-2345ต่อ3663 หรือ 02-502-2308

กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ส่งใบสมัครงานพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงานทางไปรษณีย์พร้อมวงเล็บมุมซองจดหมาย (สมัครงาน) มาที่งานทรัพยากรบุคคล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานเลขที่ 222 หมู่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 (งานทรัพยากรบุคคลจะถือวันประทับรับของไปรษณีย์ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันสุดท้าย) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ