384อัตรา!! BEMรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์ บัดนี้-31ม.ค.62

 


บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เป็นผู้ให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทางพิเศษและรถไฟฟ้า รับสมัครพนักงานหลายอัตรา บัดนี้-31ม.ค.62 เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์  หรือติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัช (CCB2) 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. (02) 641 4611 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านวิธีสมัครงานเพิ่มเติม))

หมายเหตุ : ตำแหน่งในโพสต์นี้อัพเดตเมื่อวันที่ 21 ม.ค.62 และเป็นเพียงข้อมูลโดยย่อ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในภายหลังได้ โปรดเช็ครายละเอียดอีกครั้งกับทางเว็บไซต์ของ BEM โดยตรงที่ https://recruitment.bemplc.co.th/Career-find.aspx

เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ( .NET โปรแกรมเมอร์) 2 อัตรา

 • เพศชาย /หญิง อายุ 22-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมระบบงานตามคอร์สเรียน วิทยานิพนธ์หรือประสบการณ์ด้านการออกแบบพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานทางธุรกิจ
 • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและเขียนโปรแกรมด้วย SQL, ASP.NET หรือ ภาษาทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ (4th GL)
 • สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้าน ERP เช่น SAP และระบบงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ (รถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน) 50 อัตรา

 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-32 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา หรือระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจ, มนุษย์ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร, เครื่องกล, ยานพาหนะ, งานซ่อมบำรุง, งานบริการ หรือมีประสบการณ์ด้านอื่น ๆ
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา(เกียร์กระปุก) และเกียร์ออโต้ได้(มีใบอนุญาตขับขี่)
 • สุขภาพแข็งแรง รูปร่างสมส่วน ไม่มีอาการตาบอดสี สามารถแยกสีได้ชัดเจน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (ปฎิบัติงาน 5 วันหยุด 2 วัน)
 • มีวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เคร่งครัดได้

พนักงานขับรถ 7 อัตรา

 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3)
 • มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการขับขี่รถยนต์  รถตู้โดยสาร หรือรถบัส ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป,
 • งานด้านธุรการหรืองานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในเส้นทางและสถานที่ต่าง ๆ เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีความรู้ในการดูแลและซ่อมบำรุงรถยนต์ในเบื้องต้นได้
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ แผนกประกันคุณภาพ 1 อัตรา

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือวุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านระบบการบริหารจัดการคุณภาพหรือการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 • หากมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจสอบภายในตามระบมาตรฐาน ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เคยผ่านการอบรมระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001, ISO14001, OHSAS18000 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS.Office และInternet ได้เป็นอย่างดี

ช่างเทคนิค ระบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรม 7 อัตรา

 • เพศชาย อายุ 21- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน, สาขาโยธา, อิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • กรณีสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์, สาขาไฟฟ้าภายในอาคารต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงแรงงาน
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี  ในงานซ่อมบำรุง ในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูงหรือการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Maintenance)
 • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ , มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้, มีสุขภาพสมบูรณ์ดี

เจ้าหน้าที่ ส่วนประสานงานโครงการ 1 อัตรา

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 23-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน งานเอกสาร 3 ปี
 • มีบุคลิกภาพดี และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม

เจ้าหน้าที่ประจำสถานี (สายสีน้ำเงิน และ สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย) 150 อัตรา

 •     เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
 •     เพศชายความสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) มาแล้ว
 •     เพศหญิงความสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป
 •     บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีมารยาทดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ  
 •     มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
 •     สามารถทํางานเป็นกะได้ (ปฏิบัติงาน 5 วัน วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ (วันหยุดไม่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์) เวลาในการปฎิบัติงาน (ตารางกะ)   6.30 – 15.30 น.   14.15 – 23.15 น.   22.15 – 07.15 น.
 •     สถานที่ปฎิบัติงาน ***ประจำรถไฟฟ้า MRT สีน้ำเงิน (บางซื่อ-หัวลำโพง) สีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (หัวลำโพง-หลักสอง)

พนักงานบริการกลาง (แม่บ้าน) 2 อัตรา

 •     เพศ ชาย/หญิง  อายุ 22-40 ปี
 •     วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป (ม.3 ขึ้นไป)
 •     มีประสบการณ์ในงานบริการและงานจัดเลี้ยง
 •     มีประสบการณ์ในงานแม่บ้านและงานเดินเอกสาร
 •     มีความมุ่งมั่น และตั้งใจ อดทน และเอาใจใส่ต่อการทำงาน
 •     มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการและมีความคิดเชิงบวก

เจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน) 50 อัตรา

 •     เพศชาย/หญิง อายุ 24-32  ปี
 •     วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 •     มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้านการควบคุมเครื่องจักร, เครื่องกล, ยานพาหนะ หรืองานซ่อมบำรุง หรือมีประสบการณ์ในงานบริการแขนงอื่น ๆ
 •     มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
 •     สามารถทำงานเป็นกะได้ และสามารถปฏิบติงานตามระเบีายบวินัยที่เคร่งครัดได้
 •     สามารถทำงานเป็นกะได้ มีทักษะในการสื่อสารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 •     ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 •     มีสุขภาพแข็งแรง และสมบูรณ์, มีรูปร่างสมส่วน

วิศวกร ส่วนวางแผนโครงการ 1 อัตรา

 •     เพศชาย-หญิง อายุ 23-30 ปี
 •     วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 •     มีความเข้าใจในภาพรวมการทำงานของระบบรถไฟฟ้า การให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการในเบื้องต้นได้
 •     สามารถเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานได้ เช่น PHP, ASP.NET
 •     มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
 •     สุขภาพแข็งแรง

เจ้าหน้าที่ ส่วนสารสนเทศการชำระเงิน 1 อัตรา

 •     ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 •     มีความเข้าใจ T-SQL , ETL Process และการออกแบบ Data warehouse หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •     สามารถใช้โปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล ,ETL Tools, Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
 •     มีความเข้าใจหรือสนใจเกี่ยวกับธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
 •     มีความกระตือรือร้นในการทำงานและการพัฒนาความรู้ความสามารถ
 •     มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 •     มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
 •     บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 •     มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ 1 อัตรา

 •     เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 •     วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม,วัดคุม
 •     ประสบการณ์ 2 ปี  ในงานวิศวกรรมซ่อมบำรุง หรืองานซ่อมบำรุงระบบราง
 •     หากมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีของระบบรถไฟฟ้า รวมถึงเครื่องมือ และเทคนิคที่ใช้ในกระบวนการ เช่น Safety Risk management, Project Planning, RAM Analysis, Test  & Commissions System Integration เป็นต้น
 •     ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 •     มีทักษะภาษาอังกฤษดี
 •     สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 •     สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

วิศวกร ระบบน้ำ(สายสีม่วง) 1 อัตรา

 •     เพศชาย หรือ หญิง  อายุ 22-35 ปี
 •     ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า  เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
 •     มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 •     มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน งานซ่อมบำรุงหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2  ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
 •     มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และวางแผนได้ดี
 •     ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 •     มีทักษะภาษาอังกฤษดี
 •     สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

วิศวกร ระบบตรวจจับอัคคีภัย/ระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยก๊าซและระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน (สายสีม่วง) 1 อัตรา

 •     เพศชาย หรือ หญิง  อายุ 22-35 ปี
 •     ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า  เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
 •     มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 •     มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน งานซ่อมบำรุงหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2  ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
 •     มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และวางแผนได้ดี
 •     ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 •     มีทักษะภาษาอังกฤษดี
 •     สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ แผนกสนับสนุนธุรการทั่วไป(สายสีน้ำเงิน) 1 อัตรา

 •     เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 •     วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 •     มีประสบการณ์ในงานธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
 •     มีประสบการณ์ด้านการจัดการเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของ BOI
 •     มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี
 •     พูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 •     มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
 •     **ปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมบำรุงหลักสอง

พนักงานรับ-ส่งเอกสาร 3 อัตรา

 •     เพศชาย  อายุ 25 – 38 ปี
 •     วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3)
 •     มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเองและทำประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 3
 •     มีประสบการณ์ในการส่งเอกสารอย่างน้อย 1 ปี
 •     รู้เส้นทางและสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพและปริมณฑล
 •     มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
 •     มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

วิศวกรโยธา(ซ่อมบำรุง) 1 อัตรา

 •     ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 •     วุฒิปริญญาตรี (วศบ.) โยธา
 •     มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ คำนวนโครงสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 •     สามารถใช้โปรแกรม MS.Office , Auto CAD และภาษาอังกฤษได้ดี
 •     มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้)

พนักงานรักษาความสะอาดทางและดูแลสวน 1 อัตรา

 •     ชาย  อายุ 20 – 45 ปี
 •     วุฒิปวช. หรือเทียบเท่า สาขาการจัดการสวน, ภูมิทัศน์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 •     ประสบการณ์ 0-2 ปี ทางด้านงานดูแลสวน สนามหญ้า ภูมิทัศน์
 •     สามารถขับรถได้ และมีใบขับขี่ประเภทที่ 1
 •     พร้อมทำงานเข้ากะ

Structural Maintenance Engineer 1 อัตรา

 •     Male
 •     Age 25 – 35 Years old
 •     Bachelor’ s degree in Civil Engineering  or related field (GPA. not less than 2.50)  
 •     Good command of written and spoken English
 •     At least 3 – 5 years’ experience in construction management field (infrastructure or mega project is preferable)
 •     Able to analysis and design basic structure
 •     Able to MS Project, AutoCAD or related programs is preferable
 •     Good relationship, leadership,  and management skill

ช่างโยธา-ก่อสร้าง 1 อัตรา

 •     เพศชาย  อายุไม่เกิน 25 -45 ปี
 •     วุฒิ ปวช – ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง , ช่างสำรวจ, โยธา
 •     มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงถนน หรืออาคาร
 •     ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสามารถทำงานเข้ากะได้

พนักงานขับรถบรรทุก 1 อัตรา

 •     ชาย  อายุ 22 – 35 ปี
 •     วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 •     มีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุก 2 ปีขึ้นไป และมีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่2
 •     พร้อมทำงานเข้ากะ

พนักงานขับรถกระเช้า 1 อัตรา

 •     ชาย  อายุ 20 – 30 ปี
 •     วุฒิ ม.3 – ม.6 หรือเทียบเท่า สาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม, ช่างไฟ, อิเล็กทรอนิกส์
 •     มีประสบการณ์ในการขับรถกระเช้า 1 ปีขึ้นไป
 •     พร้อมทำงานเข้ากะ

พนักงานบัญชี 1 อัตรา

 •     Male or Female Age 22-30 years old
 •     Bachelor’s Degree in Accounting or higher
 •     At least 2 years working experience in accounting
 •     Knowledge of accounting software “SAP” will be advantaged
 •     Willing and eager to learn new assignment
 •     Good knowledge of accounting standard and taxation
 •     Good command in English
 •     Strongly self-driven and motivated
 •     Proficient in data entry and management
 •     Work well with different group of people, accurate, organize and detail oriented
 •     Able to work under pressure and handling multi tasks in very dynamic environment

หัวหน้าส่วนการเงิน 1 อัตรา

 •     ชาย – หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 •     วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขา บัญชี หรือ การเงิน
 •     มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป ด้านบัญชี หรือ การเงิน
 •     มีทักษะในการใช้โปรแกรม Ms.office, SAP
 •     สามารถทำงานเป็นทีมและติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 •     มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี ภาษีอากร ระบบการรับ-จ่าย
 •     สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

หัวหน้าส่วนวางแผนการเงิน 1 อัตรา

 •     Male or Female, age 25-35 years.
 •     Master’s Degree in Business Administration, Accounting, Finance or related fields from reputable university. CFA or CPA will be an advantage.
 •     3-5 years of work experience in Finance / Financial Modeling / Financial Analysis / Valuation / Accounting or Budgeting. Experience with Lending or Investment Banking or Securities Analyst or Financial Advisor is preferred.
 •     Strong oral and written communication skills in both Thai and English.
 •     Computer proficiency in all MS office.
 •     Strong logical thinking, problem solving and flexibility with Can-Do attitude.
 •     Effective communication skills, strong analytical abilities and a team player.
 •     Able to balance multiple concurrent projects, work under pressure, meet deadlines, and focus on priorities.

หัวหน้าส่วนนิติการและกำกับดูแล 1 อัตรา

 • เพศชาย-หญิง อายุ 35-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป  สาขานิติศาสตร์/บัญชี/เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานเลขานุการบริษัท งานกำกับดูแล
 • มีทักษะในการใช้ภาษาในการสื่อสาร ย่อความ และทักษะทางคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • มีความรู้และความเข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
 • มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่าง

หัวหน้าส่วนงานฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

 •     ชาย / หญิง  อายุ 29 – 37 ปี          
 •     วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา สังคมศาสตร์  หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 •     มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 •     มีทักษะการบริหารงานฝึกอบรม / พรบ.พัฒนาฝีมือแรงงาน
 •     มีความสามารถด้านการสื่อสาร การประสานงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 •     มีทักษะการวางแผนงาน และติดตามงาน

วิศวกรซอฟท์แวร์ 1 อัตรา

 •     ชาย อายุระหวาง 25 -35 ปี
 •     วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 •     ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ทางด้าน System Admin, Programmer
 •     มีทักษะ/ความชำนาญทางด้าน
 •      OS Admin , การเขียนโปรแกรม
 •     สามารถเขียน Source code เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการได้
 •      สามารถปรับปรุง Source Code เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมได้
 •      สามารถดูแลรักษาระบบ Computer Server ได้

หัวหน้างาน จป.วิชาชีพ 1 อัตรา

 •     ชาย / หญิง  อายุ 30 – 35 ปี          
 •     วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 •     มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในตำแหน่ง จป.วิชาชีพ
 •     มีความอดทนสูง และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 10 อัตรา

 •     เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 •     วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี
 •     หากมีประสบการณ์ด้านงานแคชเชียร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •     มีใจรักงานบริการ มีความอดทนต่อแรงกดดันสูง
 •     สามารถทำงานเข้ากะได้
 •     ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 •     หากมีที่พักอยู่บริเวณ บางซื่อ บางพลัด ราชพฤกษ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารงานบุคคล 1 อัตรา

 •     เพศชาย /หญิง อายุ 23-30 ปี
 •     ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 •     มีประสบการณ์ทำงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 ปี
 •     มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมในระบบ Payroll จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •     มีความรู้พื้นฐานกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพยากรบุคคล
 •     มีความรู้เรื่อง HRIS (Human Resources Information System Knowledge)
 •     มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

เจ้าหน้าที่ แผนกทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์ 1 อัตรา

 •     เพศ ชาย/หญิง  อายุ 24 – 28 ปี
 •     ปริญญาตรี นิติศาสตร์,  รัฐศาสตร์,  จิตวิทยา, ทรัพยากรมนุษย์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 •     มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 •     มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะการคิดวิเคราะห์
 •     มีมนุษย์สัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดี
 •     มีประสบการณ์ การทำงานด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี
 •     สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Ai ได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

เจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง(สายสีม่วง) 7 อัตรา

 •     เพศชาย/หญิง อายุ 24 – 32 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 •     วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ป.ตรี ทุกสาขา เช่น บริหารธุรกิจ, อุตสาหการ, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, รัฐศาสตร์, อุตสาหกรรมศาสตร์ ฯลฯ
 •     มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร งานบริการงาน งานดูแลเอกสาร งานซ่อมบำรุง หรือประสบการณ์ทำงานด้านอื่นๆ
 •     มีวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เคร่งครัด
 •     สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ (เกียร์กระปุก) และมีใบขับขี่รถยนต์
 •     มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีอาการตาบอดสี สามารถแยกสีได้ชัดเจน

นิติกร 1 อัตรา

 •     เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
 •     ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 •     มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย 0 – 3 ปี
 •     มีความสามารถและทักษะในการคิดวิเคราะห์ และให้ความเห็นทางด้านกฎหมายได้
 •     มีทักษะในเชิงไกล่เกลี่ยหรือกลยุทธ์ในการไกล่เกลี่ย
 •     มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ดี
 •     สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะในการสื่อสารและมีความละเอียดรอบคอบ
 •     ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน

เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารระบบสารสนเทศ (ส่วนหน้า) 2 อัตรา

 •     เพศชาย /หญิง อายุ 22-30 ปี
 •     จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
 •     มีความรู้และความสามารถในการจัดการ ด้านอุปกรณ์ โปรแกรม และการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย  รวมถึงการสนับสนุนผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
 •     มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมระบบปฏิบัติพื้นฐาน เช่น Windows  7, Windows 10, windows 2008 Server เป็นต้น
 •     สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)
 •     บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ตลอดเวลา
 •     มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 •     สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพดี
 •     สามารถปฎิบัติงานตามเส้นรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงได้
 •     สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้

วิศวกร 30 อัตรา

 •     เพศชาย / หญิง อายุ 24-30 ปี
 •     ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 •     มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 •     มีประสบการณ์และทักษะในงานซ่อมบำรุง
 •     มีทักษะในการวิเคราะห์และการตรวจสอบตามขั้นตอนของระเบียบปฏิบัติ
 •     มีภาวะผู้นำ
 •     มีทักษะในการถ่ายทอดและสอนงานด้านเทคนิคแก่ทีมงานได้
 •     มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียน
 •     มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

ช่างเทคนิค 50 อัตรา

 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า, สาขาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาโทรคมนาคม, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี
 • มีประสบการณ์พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, และระบบเครื่องจักร
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานซ่อมบำรุง
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายและส่งมอบตามกำหนด
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและสามารถอ่านคู่มือทางเทคนิคได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ