ธอส.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกรโยธาและสถาปนิก วุฒิป.ตรีขึ้นไป ประสบการณ์1ปี สมัครออนไลน์16-25ม.ค.62

 

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

• มีสัญชาติไทย
• อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
• เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
• ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
• ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
• ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
• ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร

วิศวกร (โยธา) (เกรด 5-8) ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา จำนวน 1 อัตรา

1.คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หรือเทียบเท่า
2.อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
3.มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
4.สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AUTOCAD ได้
5.ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ขึ้นไป
6.สามารถออกแบบโครงสร้าง วางแผน และควบคุมงานก่อสร้างอาคารได้
7.สามารถดำเนินการถอดแบบ ประมาณราคาและคำนวณราคากลาง โดยละเอียดได้

สถาปนิก (เกรด 5-8) ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา จำนวน 1 อัตรา

1.คุณวุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมหลัก หรือเทียบเท่า
2.อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
3.มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
4.สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AUTOCAD ได้
5.มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการช่วยวาดรูปหรือออกแบบ เช่น SketchUp, 3DMax เป็นต้น
6.ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  ระดับภาคีสถาปนิก ขึ้นไป
7.สามารถออกแบบ วางแผน และควบคุมงานก่อสร้างอาคารได้
8.สามารถดำเนินการถอดแบบ ประมาณราคาและคำนวณราคากลาง โดยละเอียดได้

เอกสารประกอบการสมัคร
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
• ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
• หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน โดยระบุวันที่เริ่มงานและสิ้นสุด
• รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน (ไฟล์ .JPEG)
• ใบสำคัญทางทหาร สด. 43 หรือ สด. 8 (เพศชาย)
• หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล

อนึ่ง หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกับธนาคาร

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 มกราคม พ.ศ. 2562 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1076, 02-202-1851, 02-202-1265

การคัดเลือก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th หรือที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ