ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร

บุคลากร/อาวุโส (เกรด 4-8) ส่วนวางแผนและนโยบายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา  

  1. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สาขาทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เรียนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล/การพัฒนาองค์กร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  2. อายุไม่เกิน  40  ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
  3. มีประสบการณ์ด้านการวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลัง การจัดทำนโยบายด้านทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ การประเมินค่างาน การประเมินสมรรถนะ การจัดทำ Career Path งานด้านเกณฑ์ SEPA หรือระบบคุณภาพอื่น เช่น TQA/PMQA แผนแม่บทด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันการเงิน หรือรัฐวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  5. มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธดี สามารถสื่อสารและนำเสนองานได้

เอกสารประกอบการสมัคร

อนึ่ง หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 11 มกราคม พ.ศ. 2562 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1851, 02-202-1076, 02-202-1265

การคัดเลือก
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th หรือที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2


Advertisement

แบ่งปัน
ธนาคารอาคารส ธอส. ปริญญาตรี ปริญญาโท สมัครทางอินเทอร์เน็ต สมัครทางเว็บไซต์ สมัครออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครนักวิชาการคอมพ์-เจ้าหน้าที่สอบสวน วุฒิไม่ต่ำกว่าป.ตรี สมัครออนไลน์27พ.ค.-10มิ.ย.62
สรรพสามิตกรุงเทพฯ4 รับสมัครนิติกร ป.ตรี บัดนี้-28พ.ค.62
กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช.บัดนี้-31พ.ค.62
สรรพสามิตชลบุรี1 รับสมัครพนักงานขับรถ วุฒิ ม.3/ม.6 บัดนี้-30พ.ค.62
โรงเรียนบางบัวทอง รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี เทคโนโลยีการศึกษา/คอมพิวเตอร์ บัดนี้-27พ.ค.62