สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่วุฒิ ป.โทขึ้นไป+มีประสบการณ์ บัดนี้-16ธ.ค.61

 

 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

1. ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน สังกัด กลุ่มกลยุทธ์ (จำนวน 1 อัตรา) :

  • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บรหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการ, วิทยาลัยการทัพ หรือวิทยาลัยเสนาธิการทหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณพิเศษ
  • อายุงานรวม 20 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านงานแผนและนโยบายหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 15 ปี
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

2. ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด กลุ่มบริการทางวิชาการและเทคโนโลยี (จำนวน 1 อัตรา)

  • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • อายุงานรวม 20 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 15 ปี
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

การยื่นใบสมัครให้ผู้สมัคร : กรอกรายละเอียดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับให้ครบถ้วน ส่งถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3 ช่องทาง ได้แก่

  1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น.
  2. ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่  47/433 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่   อ.ปากเกร็ด   จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันที่ ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 เป็นสำคัญ
  3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประการสมัครงานผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาที่ [email protected] และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดยรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับส่งในวันทดสอบ

บัดนี้-16 ธ.ค.61 หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) โทร. 02-980-6688 ต่อ 1133,2843  email : [email protected]

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ