รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับสมัคร จนท.พัสดุ(ปวส.)บัดนี้-30พ.ย.61

 

 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 13,000.-บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจำหน่ายรองเท้า และกายอุปกรณ์ ตรวจรับและจ่ายกายอุปกรณ์ ทำบันทึกงานพัสดุ เช่น การจัดหา การจัดซื้อ การตรวจรับ การเก็บรักษา การเบิกจ่าย การทำรายงานพัสดุประจำเดือน และรายการพัสดุคงเหลือประจำปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
  2. เพศหญิง
  3. อายุระหว่าง 19 – 35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ.2526 – พ.ศ.2541)
  4. ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การติดต่อยื่นใบสมัคร : ผู้สมัครจะต้องมาติดต่อยื่นใบสมัครและกรอกใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้นล่าง ตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561 เวลา 8.30-16.30 น. สอบถามที่เบอร์ 02-2564408,5048

เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการสมัครงาน : เอกสารที่ระบุต่อไปนี้ ต้องถ่ายสำเนาแล้วรับรองเอกสารถูกต้อง และถ้าเอกสารต่าง ๆ มี รอย ขูด ขีด ลบ แก้ไข หรือ ชื่อนามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกันทางโรงพยาบาล จะถือว่าเป็นเอกสารที่ใช้ไม่ได้

  1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน
  3. ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน หรือใบอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
  4. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และใบทะเบียนสมรส ฯลฯ
  5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบ (กรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย)
เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ