การประปานครหลวง รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์1-16ต.ค.61

 

 

การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://mwa.thaijobjob.com/ 1-16 ต.ค.61


วุฒิต่ำกว่า ป.ตรี

 1. ช่าง (ควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman)) ขึ้นบัญชีสำรองเรียกบรรจุ : สำเร็จการศึกษา ปวส.หรือเทียบเท่าทางช่าง ในสาขาช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

วุฒิ ป.ตรี (ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 500 คะแนน หรือชนิดอื่น ๆ ตามที่การประปานครหลวงกำหนด โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 1. วิศวกร จำนวน 2 อัตรา
  – วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา : ปริญญาวิศวกรรมคาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
  – วิศวกร (วัดคุม/เครื่องมือวัด/ควบคุม) จำนวน 1 อัตรา : ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม วัดคุม หรือระบบเครื่องมือวัด
  – วิศวกร (โยธา) (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ) : ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา
  – วิศวกร (เครื่องกล) (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ) : ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  – วิศวกร (ทรัพยากรนํ้า/แหล่งนํ้า) (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ) : ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า หรือ วิศวกรรมแหล่งนํ้า
  – วิศวกร (สิ่งแวดล้อม) (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ) : ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 2. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา : ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีววิทยา จุลชีววิทยา หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (**ลักษณะงานตำแหน่งนี้จำเป็นต้องปฏิบัติงานภาคสนาม ปฏิบัติงานเป็นกะโดยส่วนใหญ่ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสุภาพสตรีไต้ จึงขอให้ผู้สมัครที่เปีนสุภาพสตรีพิจารณาก่อนสมัครสอบด้วย)
 3. นักบัญชี จำนวน 7 อัตรา : ปริญญาตรีทางการบัญชี
 4. นักวิชาการการเงินการคลัง จำนวน 4 อัตรา : ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การธนาคาร หรือทางเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง
 5. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา : ปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลซน การประซาสัมพันธ์ การออกแบบนิเทศศิลป การออกแบบการสื่อสาร หรือการออกแบบกราฟิก
 6. นักบริหารงาน จำนวน 9 อัตรา : ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ หรือปริญญาที่เรียกซื่อเป็นอย่างอื่นด้านบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป การตลาด การเงิน การธนาคาร การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 7. นักอาชีวอนามัย จำนวน 1 อัตรา : ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)
 8. นิติกร จำนวน 1 อัตรา : ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความของสภาทนายความแห่งประเทศไทย
 9. นักทรัพยากรบุคคล (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ) : ปริญญาตรีทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ จิตวิทยาองค์กร หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ