สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย รับสมัครลูกจ้าง ปวส./ป.ตรี สมัครทางอีเมล์บัดนี้-20ก.ย.61

 

 

สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 


  1. นักวิชาการสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือทางใดทางหนึ่ง หรือหลายทางดังกล่าว หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ 
  2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารทั่วไป การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ 
  3. นักวิชาการสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร หรือวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
  4. นักวิชาการสาธารณสุข (เลขานการ) 1 ตำแหน่ง วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร หรือวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้  
  5. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้  

สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-20 ก.ย.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.  0 2590 1621 ในวันและเวลาราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 1 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ