ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครนายสิบตำรวจ-นายสิบทหาร สอบเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เงินเดือนเริ่มต้น14,800 บัดนี้-23ก.ย.61

 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย (ปิดรับสมัคร วันที่ 23 กันยายน 2561)

ความรับผิดชอบหลัก

 • ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ตรวจตราดูแลพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร รวมถึงพื้นที่โดยรอบ ธปท. ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย
 • ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ดูแลจัดการจราจร ตรวจตรา และควบคุมการผ่านเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ในพื้นที่ ธปท. ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยการขนส่งธนบัตร และทรัพย์สินมีค่า รวมทั้งงานด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยจัดจ้างจากภายนอก (Contract Out ) ในงานที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย สถานที่ และทรัพย์สิน
 • ปฏิบัติงานดูแลรักษาระบบอุปกรณ์ช่วยด้านการรักษาความปลอดภัย ในห้องควบคุมงานรักษาความปลอดภัย รวมทั้งเฝ้าตรวจ และติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัย
 • ปฏิบัติงานด้านธุรการ และกำลังพล เช่น การจัดเวรรักษาการณ์ ครุภัณฑ์ส่วนกลางการเบิกจ่ายทางด้านการเงิน การบันทึกเวลามาทำงาน ฯลฯ
 • ติดต่อประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก ในการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 170 เซนติเมตร เส้นรอบเอวไม่เกิน 85 ซม.
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก หรือนักเรียนจ่าทหารเรือ หรือนักเรียนจ่าทหารอากาศ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 • มีความสามารถในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • เป็นข้าราชการทหาร หรือข้าราชการตำรวจ และรับราชการต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร – วันที่ 23 กันยายน 2561)

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

 • มีวินัย รักษาความลับได้ดี มีประวัติเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ และไม่ขัดต่อระบบการรักษาความปลอดภัย
 • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวสูง และสามารถปรับตัวได้ดี
 • มีความพร้อม และสามารถปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้ตลอดเวลา
 • สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่รักษาการณ์สลับหมุนเวียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง และว่ายน้ำได้

การทดสอบ

 • 1. สอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่งงาน (ประมาณวันที่ 5 ตุลาคม 2561 – หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
 • 1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป – เป็นการทดสอบเชาวน์ปัญญา ตรรกะ ความรู้ทั่วไป สถานการณ์ปัจจุบัน ความรู้ภาษาอังกฤษ รวมถึงการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) เบื้องต้น
 • 1.2 วิชาความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่รักษาความปลอดภัย – เป็นการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ในการรักษาความปลอดภัย การป้องกันภัยต่างๆ (เช่น วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย) ทดสอบทักษะการสังเกต จดจำ รวมถึง การสรุปเรื่องและการเขียนรายงาน
 • การสอบภาคปฏิบัติ – เป็นการทดสอบความสามารถและความพร้อมของสมรรถภาพร่างกาย ในระดับพื้นฐาน 3 ด้าน ได้แก่ การวิ่งระยะ 1,000 เมตร ภายใน 4 นาที การยึดพื้นอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า 25 ครั้ง และการว่ายน้ำระยะ 50 เมตร ภายใน 1 นาที
 • 2. สอบสัมภาษณ์ : ผู้สมัครต้องได้คะแนนภาคข้อเขียน และภาคปฏิบัติผ่านตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 14,800 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • คุณขนิษฐา ทรงงาม โทร 0-2356-7968 (รายละเอียดลักษณะงาน)
 • คุณสหชัย เกตุบำรุงพร โทร. 0-2283-5549

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ