กรมศิลปากร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ไม่จำกัดวุฒิ/ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี สมัครออนไลน์10-30ก.ย.61

 

 

กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2561

 1. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 2. นาฏศิลปิน (ด้านพัสตราภรณ์และเครื่องโรง) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางนาฏศิลป์
 3. คีตศิลปิน (สากล) (หญิง) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคีตศิลป์
 4. นักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านแกะสลักและช่างไม้ประณีต) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
 5. นักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านช่างปิดทองประดับกระจกและช่างสนะไทย) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
 6. จิตรกร 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางจิตรกรรม ทางจิตรกรรมไทย ทางจิตรกรรมสากล 
 7. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
  – วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์เครื่องมือวัด ทางเคมีวิศวกรรม ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางวิทยาศาสตร์และทางเทคโนโลยีสิ่งทอ ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  – วิทยาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี 
  – วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 8. นักจดหมายเหตุ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานสำนักหอจดหมายเหตุ กรมศิลปากร) ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางประวัติศาสตร์
 9. นักจดหมายเหตุ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานหอจดหมายเหตุฯ สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่) ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางประวัติศาสตร์
 10. ผู้ช่วยนักโบราณคดี 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี
 11. นักโบราณคดี 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี
 12. บรรณารักษ์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์
 13. นายช่างศิลปกรรม (ช่างมุกและช่างรัก) 1 อัตรา มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากนายจ้างหรือหน่วยงาน
 14. นายช่างศิลปกรรม (ด้านสถาปัตยกรรม) 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางสถาปัตยกรรมไทย หรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม
 15. นายช่างสำรวจ 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
 16. นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงานอยุธยา) 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
 17. นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงานอุบลราชธานี) 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
 18. นายช่างโยธา (ปฏิบัติงานปราจีนบุรี) 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
 19. นายช่างโยธา (ปฏิบัติงานนครราชสีมา) 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
 20. พนักงานธุรการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานปราจีนบุรี) ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา
 21. พนักงานธุรการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานอุดรธานี) ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา
 22. พนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานกาญจนบุรี) 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร
 23. พนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานปราจีนบุรี) 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร
 24. พนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานเชียงราย) 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร
 25. พนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานลำพูน) 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com ภายในวันที่ 10-30 ก.ย.61

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 37 หน้า) 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ