นักลงทุนเหงื่อตก! สรรพากรเก็บภาษีกองทุนลงทุนตราสารหนี้15% จากเดิม10% หวังลดเหลื่อมล้ำ–สร้างรายได้เข้ารัฐ 


นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้จัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม ในอัตรา 15% ของกำไร จากปัจจุบันจ่ายเพียง 10% ของกำไร เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ลงทุนทั้งระบบ เพราะปัจจุบันการลงทุนในตราสารหนี้โดยตรงกับการลงทุนผ่านกองทุนรวมนั้นเสียภาษีที่แตกต่างกัน หากบุคคลธรรมดาลงทุนในตราสารหนี้จะเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตรา 15% แต่ลงทุนผ่านกองทุนรวม จะเสียภาษีเพียง 10% เท่านั้น

ทั้งนี้ การปรับเพิ่มภาษีครั้งนี้ จะทำให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น 1,600-2,500 บาท/ปี กระทรวงการคลังจึงจำเป็นต้องปรับอัตราภาษีของเงินกำไรที่ได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวมให้เท่ากับการลงทุนในตราสารหนี้โดยตรงในอัตรา 15% เพื่อความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี และลดความเหลื่อมล้ำระหว่างการลงทุนของบุคคลธรรมดาและกองทุนรวม

ด้านพ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกรัฐบาล กล่าวว่า ทั้งนี้กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากร จะแก้ไขข้อกฎหมายเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม โดยยกเลิกนิยามของกองทุนรวมในมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 ม.ค.2519 ประกอบด้วยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5(8) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 ลงวันที่ 19 ก.ย.2515

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และนิติบุคคล รวมทั้งยกเลิกการกำหนดอัตราการเสียภาษีของรายได้ที่ได้รับจากกองทุนรวมในอัตรา 10% และกำหนดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราใหม่ที่ 15% ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ

อย่างไรก็ตาม สำนักงบประมาณ ให้ความเห็นว่า กระทรวงการคลังต้องคำนึงถึงผลการรับฟังความคิดเห็นของร่างกฎหมายที่จะออกใหม่ เพราะมีผู้ไม่เห็นด้วยจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของภาระหน้าที่ของกองทุนที่เพิ่มขึ้น ขณะที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือก.ล.ต. ได้ขอให้กรมสรรพากรยกเว้นการเก็บภาษีนิติบุคคลสำหรับกองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ลงทุนโดยอ้อมผ่านกองทุนรวมไม่ต้องชำระภาษีด้วย

“กระทรวงการคลังได้ชี้แจงว่า กระทรวงการคลังคำนึงถึงภาระที่จะเพิ่มขึ้นของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอยู่แล้ว รวมทั้งกรมสรรพากรยังหารือกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวมไม่มีภาระภาษี แต่ปัจจุบันก.ล.ต. ยังไม่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม และยังไม่มีการอนุญาตให้จัดตั้งกองทุนรวม จึงยังไม่มีการเสนอหลักการในเรื่องนี้แต่อย่างใด”

ข่าวจาก : ข่าวสดออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ