บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักและไม้ดอก รับสมัครพนักงาน ปฏิบัติงานในลำปาง/เชียงใหม่/ปทุมธานี/สกลนคร และประเทศเมียนมาร์

 

บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด ดำเนินการด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชผัก เมล็ดพันธุ์ไม้ดอก อาทิเช่น เมล็ดพันธุ์แตงโม แตงกวา ฟักทอง ข้าวโพด ฯลฯ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราตะวันต้นกล้า เพื่อขาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มากว่า 20 ปี และ กำลังขยายกิจการให้สามารถแข่งขัน ในธุรกิจเมล็ดพันธุ์

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อบริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด 99/9 ม.4 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร : 089-0455538 (คุณณรงค์) , 093-7380208 (คุณวันชัย) , 02-958-8476-8 ต่อ 108 , 109 หรือ 116

หมายเหตุ : รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นรายละเอียดโดยย่อ อัพเดทเมื่อวันที่ 16 ส.ค.61 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ในภายหลัง โปรดเช็ครายละเอียดอีกครั้งที่เว็บไซต์ https://www.advanceseeds.com/ หัวข้อ "Job"

พนักงานขายและส่งเสริมการขายเมล็ดพันธุ์ (ประจำประเทศพม่า)/Sales and Sales promotion office (In Myanmar Country) (ประเทศพม่า) 2 อัตรา

 1. เพศชาย  อายุไม่เกิน 35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหาร) /Male: Not over to 35 years old and conscripted.
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พืชศาสตร์, พืชสวน, พืชไร่,เทคโนโลยีการผลิตพืช, ส่งเสริมการเกษตร  หรือสาขาทางการเกษตรที่เกี่ยวข้อง / Bachelor’s Degree in plant science, agriculture or related field or equivalent experience required.
 3. มีทักษะการสื่อสารที่ดี  และสามารถสื่อสาร ภาษาพม่า หรืออังกฤษ  ไทย (ฟัง พูด อ่าน เขียน) /Good communication in English, Burmese and Thai (Listening, Speaking, Writing)
 4. มีประสบการณ์  0-5 ปี /Experience 0-5 years.
 5. มีมนุยสัมพันธ์ที่ดี  มีใจรักการขายและบริการ /Good human relation and service-minded
 6. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  (ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) /Drivers License is required

เจ้าหน้าที่ดูแลโรงเพาะกล้า 1 อัตรา ปฏิบัติงานลำปาง

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพืชสวน พืชไร่ หรือสาขาอื่นๆด้านเกษตร
 2. ความรู้และประสบการณ์ในการเป็น ผจก. ไร่ หรือมีความรู้ด้านการเกษตร
 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านดูแลพืชสวน พืชไร่มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่ 1 อัตรา ปฏิบัติงานปทุมธานี

 1. เพศชาย
 2. อายุ 20-30 ปี
 3. จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาด้านการเกษตร
 4. มีความอดทนในการทำงาน
 5. มีความรู้ในด้านเอกสารและจัดทำรายงาน
 6. มีประสบการณ์การทำงานด้านดูแลพืชสวน  พืชไร่ 

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย 5 อัตรา

 1. เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 2. มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ต่อการทำงาน
 3. ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 4. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  สาขาเกษตร พืชสวน  พืชไร่  หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 6. มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

เจ้าหน้าที่การตลาด 1 อัตรา ปฏิบัติงานปทุมธานี

 1. เพศ ชาย อายุ 20-27 ปี  และผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 2. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี  สาขา การตลาด / สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ  อ่าน เขียน และสื่อสารได้เป็นอย่างดี  (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด  0-1 ปี  (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 

Programmer 1 อัตรา ปฏิบัติงานสกลนคร

 1. เพศชาย / หญิง วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. เป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 3. หากมีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม VB.NET และ Android จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความรู้ในด้านฐานข้อมูล Microsoft Sql Server
 5. รับผิดชอบและติดตามงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

 Programmer 2 อัตรา ปฏิบัติงานเชียงใหม่

 1. เพศชาย / หญิง วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. เป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 3. หากมีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม VB.NET และ Android จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความรู้ในด้านฐานข้อมูล Microsoft Sql Server
 5. รับผิดชอบและติดตามงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

พนักงานฝ่ายผลิต (ปทุมธานี ) 1 อัตรา

 1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับ ปวช. – ปวส. หรือ ม.3-ม.6
 3. มีประสบการณ์ในงานคุมเครื่องจักร เครื่องมือโรงงาน (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ
 5. สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งได้ 

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและกฎหมาย 1 อัตรา ปฏิบัติงานปทุมธานี

 1. เพศชาย
 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 5. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานแผนกบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ  

ผู้ช่วยนักปรับปรุงพันธุ์ (ลำปาง ) 1 อัตรา

 1. วุฒิปวส.-ป.ตรี ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น สาขาที่เกี่ยวข้องกับพืช
 2. เพศชาย/หญิง
 3. อายุไม่เกิน 30 ปี 

ผู้จัดการ (วิศวกรรมอุตสาหการ)โรงงานบรรจุเมล็ดพันธุ์ (ปทุมธานี ) 1 อัตรา

 1. เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวอุตสาหการ หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราวตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. มีความรุ้และประสบการณ์ในการออกแบบกระบวนบรรจุภัณฑ์
 5. มีความรู้ความสามารถควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 

Programmer 3 อัตรา ปฏิบัติงานปทุมธานี

 1. เพศชาย / หญิง วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. เป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 3. หากมีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม VB.NET และ Android จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความรู้ในด้านฐานข้อมูล Microsoft Sql Server
 5. รับผิดชอบและติดตามงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

 หัวหน้างานบัญชีโรงงานคลังสินค้าและกระจายสินค้า (ปทุมธานี ) 1 อัตรา

 1. เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 3. มีประสบการณ์ทำงานบัญชีโรงงาน และสามารถรับผิดชอบหน้าที่ตามที่กำหนด
 4. สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป และระบบ ERP
 5. มีความเป็นผู้นำสามารถควบคุมทีมงานให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย

ผู้ช่วยนักปรับปรุงพันธุ์ (สกลนคร ) 2 อัตรา

 1. วุฒิ ปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น สาขาที่เกี่ยวข้องกับพืช
 2. เพศชาย
 3. อายุไม่เกิน 30 ปี 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ