สอบ ภาค ก. ก.พ. 2556 สอบวิชาอะไรบ้าง





สอบ ภาค ก. ก.พ. 2556 สอบวิชาอะไรบ้าง

แนวข้อสอบ กพ.56

ในการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. จะมีวิชาที่ใช้ในการสอบอยู่ 2 คือ

1.วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
ความสามารถด้านเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความ สัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ รูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

2.วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ความเข้าใจภาษา
ทดสอบ ความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
การใช้ภาษา
ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

ซึ่งในแต่ละเนื้อหาจะมีข้อสอบอย่างละ 5 ข้อ รวม วิชาละ 40 ข้อ รวม 2 วิชาเป็น 80 ข้อ โดยประมาณหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

ผู้สอบจะต้องทำให้ผ่านเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จีงจะผ่านเกณฑ์ กพ. และในส่วนของแนวข้อสอบ กพ.และเทคนิคการสอบ กพ.จะมานำเสนอให้ทุกท่านทราบต่อไปครับ ทำเพียง 48 ข้อก็ผ่านแล้วครับ

ขอให้โชคดีในการสอบ กพ.56 ทุกท่านครับ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ