องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2558

1435762582

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1 ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ 5 จํานวน 1 อัตรา
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสัตวแพทย
เงินเดือน 12,690.- บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ระดับปริญญาตรี รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ 15,000.-บาท ทั้งนี้ ตําแหน่งดังกล่าว
จะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ


2 ตําแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ 4 จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร
การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมี วิศวกรรมอาหาร
เงินเดือน 12,690.- บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ระดับปริญญาตรี รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ 15,000.-บาท ทั้งนี้ ตําแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ


3 นักวิชาการการเกษตร 4 จํานวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร
สุขภาพสัตว์ สัตวบาลหรือสัตวศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
เงินเดือน 10,150.- บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ระดับปริญญาตรี รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ 15,000.-บาท ทั้งนี้ตําแหน่งดังกล่าว
จะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ

4 ตําแหน่งเจ้าพนักงานผลิต 2 จํานวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสาขาวิชาเครื่องกล สาขาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างซ่อมบํารุง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า สาขางานติดตั้งไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา สาขางาน อุตสาหกรรมการผลิต
- ในกรณีที่วุฒิไม่ตรงกับสาขาวิชาในเบื้องต้น ต้องมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
เงินเดือน 9,040.- บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามมติ
คณะรัฐมนตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ 10,540.-บาท ทั้งนี้ตําแหน่งดังกล่าว
จะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ

Advertisement

 

5 ตําแหน่งช่างเครื่องกล 2 จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ สาขางานเทคนิคเครื่องกลเกษตร สาขางานเครื่องกลเกษตร สาขางานเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตร
เงินเดือน 9,040.- บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามมติ
คณะรัฐมนตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ 10,540.-บาท ทั้งนี้ตําแหน่งดังกล่าว จะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ

6 ตําแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย์ 3 จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สาขางานสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวรักษ สาขาการจัดการผลิตสัตว์
เงินเดือน 9,040.- บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามมติ
คณะรัฐมนตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ 10,540.-บาท ทั้งนี้ ตําแหน่งดังกล่าว
จะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงาน ได้ทาง http://dpo.job.thai.com
ตั้งแต่ 2  - 31 กรกฎาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครได้เพียงหนึ่งตำแหน่งเท่านั้น

ค่าสมัครสอบ 250 บาท (รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว)


ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ทาง http://dpo.job.thai.com

 

อ่านประกาศรับสมัครงาน

 

                                   

Advertisement

                                   
 
แบ่งปัน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบบรรจุวุฒิต่ำกว่าป.ตรี/ป.ตรีขึ้นไป25อัตรา สมัครออนไลน์3-18ส.ค.63
กฟภ.รับสมัครสอบบรรจุ223อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์20-26ก.ค.63
กรมป่าไม้ รับสมัครสอบบรรจุวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี52อัตรา สมัครออนไลน์20-28ก.ค.63
กองร้อยน้ำหวาน รับสมัครหญิงไทย วุฒิ ม.6/ปวช. สมัครออนไลน์ บัดนี้-20ส.ค.63
กฟภ.รับสมัครนักระบบคอมพิวเตอร์ ป.ตรี10อัตรา TOEIC500 สมัครออนไลน์ บัดนี้-15ก.ค.63