อบต.บ้านแดง สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3

อบต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ประจำปีงบประมาณ2556 จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-21 มิถุนายน 2556

อบต.บ้านแดง สมัครงาน

 

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังนี้
(๑) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้
(๑) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา
(๒) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้
(๑) ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จำนวน ๑ อัตรา
(๒) ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร
คุณวุฒิปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะได้รับเงินเดือน ๗,๔๖๐ บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จะได้รับเงินเดือน ๖,๘๐๐ บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับเงินเดือน ๖,๐๕๐ บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ ๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแดง ดูรายละเอียดได้ที่ สานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.bandaeng.go.th หรือสานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอในเขตจังหวัดอุบลราชธานี หรือ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดหรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ 045-8620-32

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ