อบต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ระดับ 2 -3 จำนวน 6 ตำแหน่ง

อบต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ระดับ 2 -3 จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 3-21 มิถุนายน 2556

อบต.โคกสว่าง สมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดสอบแข่งขัน

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน  5 ตำแหน่งแหน่งละอัตราดังนี้

-นายช่างโยธา

-เจ้าพนักงานพัสดุ

-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-เจ้าพนักงานธุรการ

 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา 

-เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เงินเดือนที่จะได้รับสาหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร

คุณวุฒิปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือน 8,340 บาท

คุณวุฒิประกาศนียบบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะได้รับเงินเดือน 7,460 บาท

คุณวุฒิประกาศนียบบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จะได้รับเงินเดือน 6,800 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
กาหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง ดูรายละเอียดได้ที่ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่างอาเภอสาโรง จังหวัดอุบลราชธานี และตรวจสอบผ่านเว็ปไซด์ www.khogsawangubon.go.th หรือสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

โทรศัพท์ได้ที่ 045-247528

>>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน <<<

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ