กบข.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สมัครทางออนไลน์ บัดนี้เป็นต้นไป(รับคนพิการด้วย)

 

 

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) รับสมัครงานตำแหน่งดังนี้

1. ผู้จัดการฝ่ายบริหารบริหารแผนการลงทุน

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชีการเงิน การลงทุนหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจด้านการลงทุน 2  ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
 • มีทักษะ การบริหารเงิน บริหารการลงทุน
 • มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การประสานงานระหว่างหน่วยงาน การค้นคว้าหาข้อมูล การสื่อความ และนำเสนอ
 • เป็นผู้มีความซื่อสัตย์  ยุติธรรม มีจริยธรรม

2. เลขานุการหัวหน้ากลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานเลขานุการ 3-5 ปี
 • มีทักษะในการจัดการปัญหาและข้อขัดแย้ง การบริหารโครงการ การจับประเด็น การเขียนสรุปรายงาน การคำนวณ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต รวมถึงการใช้โปรแกรม SPSS
 • เป็นผู้มีไหวพริบปฏิภาณ บุคลิกภาพดี และมีทัศนคติเชิงบวก

 3. เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารและกิจกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)

 • เพศ ชาย /หญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา นิเทศศิลป์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานออกแบบดีไซน์ งานกราฟิก งานผลิตและตัดต่อภาพเคลื่อนไหว
 • มีทักษะการเขียนที่ดี
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
 •  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทัศนคติเชิงบวก สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

4. ผู้จัดการ ฝ่ายเลขานุการองค์กร (เลขานุการของเลขาธิการ)

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการประสานงาน การประชุม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความสามารถในการประสานงาน ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายในและภายนอก หน่วยงานราชการ
 • มีทักษะการเขียนรายงาน หนังสือโต้ตอบ การจัดทำบันทึกและรายงาน
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษโดยสามารถติดต่อและสื่อสารได้
 • มีความรู้ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้ง Microsoft Word / PowerPoint
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถเรียนรู้และเข้าใจกฎระเบียบและการปฏิบัติงานขององค์กร มีความละเอียด รอบคอบ

 5. ผู้อำนวยการ และผู้บริหารฝ่าย กลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้านการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร มีพื้นฐานในด้านการเงินการลงทุนและศึกษาวิจัยอย่างสม่ำเสมอ
 • มีวิสัยทัศน์ในการมองภาพใหญ่ในระยะยาว สามารถวางแผนอย่างเป็นรูปธรรมเชื่อมโยงสู่ภาคปฏิบัติจริงตามแผนที่กำหนด และสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการสื่อสารระหว่างฝ่ายงานภายในและหน่วยงานสากลภายนอก

6. ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายธรรมาภิบาล

 • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านบริหารธุรกิจ กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานบริหาร และงานวิเคราะห์การลงทุนหรือการกำกับดูแลกิจการ5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในวงการการเงินการลงทุน รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน
 • มีบุคลิกและทัศนคติเชิงบวกต่อเรื่องธรรมาภิบาลที่ชัดเจน  เชื่อมั่นและพร้อมผลักดันงานด้านธรรมาภิบาลอย่างเกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการสื่อสารและร่วมมือกับหน่วยงานสากลภายนอก และแสดงบทบาทผู้นำต่อสังคม 

 7. เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายปฏิบัติการลงทุน ส่วนงานประเมินมูลค่าเงินลงทุน

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบัญชี
 • มีความรู้ความเข้าใจในตลาดตราสารการเงิน และตราสารทุน และบัญชีเงินลงทุน
 • มีความรู้ความเข้าใจโปรแกรมสำเร็จรูปด้านการลงทุน เช่น Bonanza
 • มีความละเอียดรอบคอบ 
 • มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี

8. เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ (Network Admin)

 • ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network) โดยเฉพาะ Cisco/Switch Router ,Bluecoat / Reverbed Bandwidth Management ,Cisco/Aruba WiFi เป็นต้น
 • มีความรู้ด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย (Security) โดยเฉพาะ Cisco/Palo Alto/Checkpoint Firewall ,Blue Coat/Palo Alto Secure Web Gateway ,Imperva/F5/Akamai Web Application Firewall ,Source Code Scan  เป็นต้น
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการดูแล ระบบเครือข่าย (Network/WiFi) และ ระบบรักษาความปลอดภัย(Security) หรือระบบที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี  
 • สามารถติดตั้ง ดูแลและแก้ไข ระบบเครือข่าย (Network/WiFi) และ ระบบรักษาความปลอดภัย(Security) ได้
 • สามารถดำเนินงานตามแผนการบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) ระบบเครือข่าย  (Network/WiFi) และ ระบบรักษาความปลอดภัย (Security) ได้
 • มีทักษะด้านการใช้ Smart Phone กับระบบเครือข่าย (Network)
 • มีทักษะการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแก้ไขปัญหา การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การประสานงาน
 • มีจิตบริการ    
 • หากผู้สมัครมีประกาศนียบัตร Cisco CCNA หรือ CompTIA Security + หรือ CEH จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 9. ผู้จัดการ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์

 • ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการดูแล server และระบบที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 8 ปี  
 • มีความรู้ด้านระบบเครือข่าย (Networking) และ ความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ (Information Security)
 • สามารถสื่อสาร/ประสานงาน และทำงานเป็นทีม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้
 • สามารถวางแผนงานในการดูแลระบบ และการดำเนินงานโครงการได้
 • สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบได้

10. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน (งานจัดซื้อ)

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านโยธาก่อสร้าง / ไฟฟ้า / เครื่องกล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานด้านจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง พร้อมกับมีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ หนังสือออกจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและสามารถวินิจฉัยกรณีต่าง ๆ เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้าง
 • มีความรู้เบื้องต้นด้านการบริหารงานจัดซื้อ Supply Chain บัญชี และภาษีอากร
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง การเขียน การสื่อสาร
 • มีความละเอียดรอบคอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน                                                                                  
 • มีความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
 • มี Service Mind

11. พนักงานธุรการ (คนพิการ – สัญญาจ้างชั่วคราว)

 • เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือด้านร่างกาย (เดินได้) เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์สำนักงานทั่วไปและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

12. เจ้าหน้าที่กำกับคุณภาพทะเบียนจ่าย บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด (TAS)

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ / การจัดการ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • หากผู้สมัครมีความรู้ด้านกฎหมาย หรือ พรบ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 13. เจ้าหน้าที่งานทะเบียนจ่าย บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ หรือมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หรือ พรบ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

14. กรรมการผู้จัดการ GPF Property Management Ltd.

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ระบบของอาคารและงานวิศวกรรมเบื้องต้น การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ และการดูงบดุลประจำปี
 • มีประสบการณ์บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริหารพื้นที่เช่าอาคารสำนักงาน และเข้าใจธุรกิจและการตลาดพื้นที่เช่าอาคารสำนักงาน มีประสบการณ์จัดทำและบริหารงบประมาณอาคาร จัดซื้อ-จ้าง บริหารทีมงาน รวมถึงการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการบริหารจัดการ มีความเป็นผู้นำที่ดี และการทำงานเป็นทีม
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง การจัดทำรายงานและนำเสนอต่อผู้บริหาร ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ และ Service Mind

 

ผู้สนใจสมัครส่งประวัติและสมัครทางอีเมล์ [email protected] หรือสมัครทางเว็บไซต์ https://www.gpf.or.th แล้วคลิกเพื่อกรอกใบสมัคร

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ