อบต.โพนงาม อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา

อบต.โพนงาม อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลระดับ 2 และระดับ 3  ประจำปีงบประมาณ 2556  จำนวน 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา

 

อบต.โพนงาม สมัครงาน

 

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 6 ตำแหน่ง
(1) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๒ อัตรา
(2) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ อัตรา
(3) นายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา
(4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน ๑ อัตรา
(5) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา
(6) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 3 ตำแหน่ง
(1) นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
(2) บุคลากร จำนวน 1 อัตรา
(3) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร
– คุณวุฒิปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท
– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) จะได้รับเงินเดือน ๗,๔๖๐ บาท
– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จะได้รับเงินเดือน ๖,๘๐๐ บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ ๓ เดือน มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ดูรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอในเขตจังหวัดอุบลราชธานี หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด หรือสอบถามทาง

โทรศัพท์ได้ที่  045-409306

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ