สาขาวิชานิติศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 17,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒินิติศาสตรบัณฑิต
– ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน หรือ ผลสอบอื่นที่เทียบเท่า
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS office, Internet และโปรแกรมอื่น ๆ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
– มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิผล มีอัธยาศัยดี มนุษยสัมพันธ์ดี 
– มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการอ่าน การเขียน สื่อสารได้
– ใฝ่รู้สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้กับงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้
– หากมีประสบการณ์ในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่ การจัดการหลักสูตร, การดำเนินงานและประเมินโครงการ, งานวิชาการ, งานวิจัย, งานบริการวิชาการ, งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา, งานด้านกฎหมาย, งานทนายความ หรือประสบการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปตามแบบของมหาวิทยาลัย ขอรับได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://hr.wu.ac.th/form.html

1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
2) สำนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ 
3) สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
4) หนังสือรับรองการทำงานหรือใบผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
7) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
8) ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ