สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวส./ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-19มี.ค.61

 

 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 จำนวน14 ตำแหน่ง 15 อัตรา  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ (เมืองทองธานี)

1. เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุ สังกัด AIC (จำนวน 1 อัตรา) : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชีพัสดุโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี อายุไม่เกิน 28 ปี คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

2. เจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ สังกัด APC (จำนวน 1 อัตรา) : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จํากัดสาขา อายุงานรวม 3 ปีโดยมีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ อย่างน้อย 1 ปี หากมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

3. นักวิจัย  (Explosive Simulations) อายุไม่เกิน 28 ปี สังกัด RNE (จำนวน 1 อัตรา) : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ด้าน Explicit Dynamic ด้าน Fluid Dynamics หรือ Explicit Dynamics หากมีประสบการณ์ทางด้านการใช้โปรแกรม Autodyn, LS Dyna, Ansys Explicit Dynamic, หรือ CFD จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้เครื่องมือขึ้นรูปเพื่อเตรียมชิ้นงานได้ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

4. นักวิจัย (เคมีวัตถุระเบิด)  อายุไม่เกิน 35 ปี สังกัด RNE (จำนวน 1 อัตรา) : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีหรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และ/หรือได้รับคุณวุฒิ หลักสูตรการเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) ของเหล่าทัพหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานรวม 5 ปี โดยมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรือการทดสอบ ทดลอง หรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีหรือ วัตถุระเบิด ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐานทางเคมีหรือมีประสบการณ์ด้านสารวัตถุระเบิด มีประสบการณ์ทางด้านการเตรียมสารเคมีหรือสารวัตถุระเบิดตัวอย่างเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ สามารถเตรียมเอกสารจัดการระบบจัดเก็บและแยกประเภทของสารเคมีในห้องปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

5. เจ้าหน้าที่กิจการพิเศษ สังกัด SCC  (จำนวน 2 อัตรา) : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาประชาสัมพันธ์, นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านงานประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารมวลชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

6. นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ  สังกัด TTA (จำนวน 1 อัตรา) : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและปรญญาโท  สาขาวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์บริหารศาสตร์รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่หากมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีจะต้องสําเร็จหลักสูตรเสนาธิการของกองทัพ หรือ หลักสูตรเสนาธิการทางทหารของต่างประเทศ โดยจะต้องมีผลการศึกษาปริญญาตรี/ปรญญาโท ในระดับดีหรือดีมาก ประสบการณ์ทํางานรวมอย่างน้อย 10 ปีโดยมีประสบการณ์ด้านการทหาร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย/ีเทคโนโลยี ป้องกันประเทศ ด้านวิชาการหรืองานวิเคราะห์การเขียนบทความ/บทวิเคราะห์การจัดทําแผนงาน อย่างน้อย 5 ปี คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

7.  เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพโดยรวม สังกัด  SQM (จำนวน 1 อัตรา) : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ทํางานไม่ต่ํากว่า 3 ปีโดยมประสบการณ์ ด้านระบบคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

8. เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล สังกัด AHM (จำนวน 1 อัตรา) : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ทำงานรวม 5 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 1 ปี คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

9. นักวิจัย (Metallurgical and Material)  สังกัด RMM (จำนวน 1 อัตรา) : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โลหการ อุตสาหการ) สาขาวิทยาศาสตร์ (โลหวิทยา หรอื วัสดุศาสตร์) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ทํางานรวม 5 ปีมีประสบการณ์การทํางานด้านงานวิจัยโลหวิทยา หรือมีประสบการณ์ด้านกระบวนการ ผลิตที่เกี่ยวข้องกับงานโลหวิทยา ไม่น้อยกว่า 2 ปี คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

10. นักวิจัย (Control and Communication)  สังกัด RCC (จำนวน 1 อัตรา) : คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ปฏิบัติงาน ณ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.ลพบุรี

1. ช่างเทคนิคเครื่องมือกล สังกัด RWM (จำนวน 1 อัตรา) : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร,์วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร,์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือศาสตร์สมัยใหม่ที่คล้ายคลึงกับที่กล่าวมา ประสบการณทำงานรวม 10 ปีโดยมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Trouble Shoot, ทํางานด้าน Technical Field ในอุตสาหกรรม หรือมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 5 ปี หรือมีประสบการณ์ในงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีอย่างน้อย 5 ปี คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ปฏิบัติงาน ณ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.นครสวรรค์

1. วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต สังกัด RWP (จำนวน 1 อัตรา) : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล เคมี อุตสาหการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง) ประสบการณ์การทำงานรวม 2 ปีมีประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องมือ เครื่องจักรจะพิจารณาเป็นพิเศษ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


2. เจ้าหน้าที่ผสมดินขับ สังกัด RWP (จำนวน 1 อัตรา) : วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไปหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนชุมพลทหารเรือ โรงเรียนจ่า อากาศ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร รับราชการในเหล่าทหารสรรพาวุธ หรือ วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์,วิทยาศาสตร์, สาขาเคมี,ปิโตรเคมี,วัสดุศาสตร์,เครื่องกล,อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตเกี่ยวกับ สารเคมีอันตราย หรือ วัตถุอันตรายขั้นโรงงาน เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และ หากมีประสบการณ์การปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการผลิตดินขับจรวด การผลิต วัตถุระเบิดหรือ วัตถุอันตรายขั้นโรงงาน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางวิศวกรรม สังกัด RWQ (จำนวน 1 อัตรา) : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ด้านความปลอดภัยในการทํางาน หรือสาขา อื่นที่เกี่ยวข้อง มีีประสบการณ์ทํางานด้านความปลอดภัยอย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์การทํางานด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับวัตถุระเบิดจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถปฏิบัติงานประจําที่โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับให้ครบถ้วน ส่งถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3 ช่องทาง ได้แก่

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น.
 • ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่  47/433 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่   อ.ปากเกร็ด   จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันที่ ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561 เป็นสำคัญ
 • ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประการสมัครงานผ่านทางอีเมล์ มาที่ [email protected] และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดยรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับส่งในวันทดสอบ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกจำนวน 3 รูป (ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนา Transcripts (ตรี โท เอก) และ/หรือ สำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)
 • สลิปเงินเดือนฉบับจริง หรือหนังสือรับรองเงินเดือนโดยให้ระบุวันที่เริ่มงานจริงในปัจจุบัน
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8, สด.43 หรือ สด.3 เป็นต้น (เฉพาะผู้สมัครชาย)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน จากหน่วยงานหรือบริษัทที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาใบประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร  (ถ้ามี)
 • อื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่ยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น

ขั้นตอนการคัดเลือก

 1.  คัดเลือกคุณสมบัติผู้สมัครจากใบสมัคร โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา, ประสบการณ์ทำงานรวม, ประสบการณ์ตรงในตำแหน่งงาน ข้อมูลหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงในใบสมัคร  ทั้งนี้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานมากที่สุดเท่านั้นจึงจะได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี
 2.  ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีต้องทำการทดสอบ 3 รายวิชา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานในตำแหน่งหน้าที่, ความรู้ภาษาอังกฤษ, ความรู้คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบัน โดยผู้สมัครที่มีคะแนนสอบภาคทฤษฎีเกินกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา
 3. ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์จาก คณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ รวมทั้งต้องเข้าทดสอบทางจิตวิทยา หากผู้สมัครที่ไม่เข้ารับการทดสอบจิตวิทยาหรือทดสอบทางจิตวิทยาไม่ผ่าน สถาบันจะไม่รับบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ในทุกกรณี
 4. ผู้สมัครที่มีคะแนนสอบภาคทฤษฎีและคะแนนการสัมภาษณ์ เกินกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนสอบทั้งหมด รวมทั้งผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่

หากตำแหน่งงานใดมีผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่แล้ว แต่ยังมีผู้สมัครคนอื่นๆ ที่มีคะแนนสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีคุณสมบัติเหมาะสม สถาบันอาจขึ้นบัญชีผู้สมัครดังกล่าวเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก โดยจะประกาศหรือแจ้งให้รับทราบ และผู้สมัครที่ได้รับการขึ้นบัญชีอาจได้รับการบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ในภายหลังเมื่อมีตำแหน่งงานว่างที่เหมาะสม

ขอให้ผู้สมัครที่เข้ารับการสอบภาคทฤษฎี หรือสอบสัมภาษณ์ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ, สวมรองเท้าหนังหุ้มส้น (รองเท้าคัทชู)  ข้าราชการสามารถแต่งเครื่องแบบเข้าสอบได้ โดยสถาบันขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้สมัครที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเท่านั้นเข้ารับการทดสอบ

หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผู้สมัครมีการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาจ้างหรือสัญญาทดลองงานแล้วแต่กรณี

ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครของสถาบันฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) โทร. 02-980-6688 ต่อ 1133,2843  email : [email protected]

อ่านรายละเอียดเงื่อนไขอื่นๆ ได้ที่ http://www.dti.or.th/page_bx.php?cid=43&cno=5523&cno2=0&show=

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ