กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนสอบบรรจุเป็นนายทหารประทวน12-18ธ.ค.60

 

 

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 25 อัตรา ด่วน!!

ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร 25 อัตรา (ชาย)

 1. ตำแหน่ง พลแตรเดี่ยว อัตราสิบเอก จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นำสาร อัตราสิบเอก จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด อัตราสิบเอก จำนวน 2 อัตรา 
 4. ตำแหน่ง พลขับ อัตราสิบเอก จำนวน 1 อัตรา 
 5. ตำแหน่ง พลขับรถ อัตราสิบเอก จำนวน 16 อัตรา  
 6. ตำแหน่ง พลสูทกรรม อัตราสิบเอก จำนวน 4 อัตรา 

รับเงินเดือน ป.1 ชั้น 13.5 (8,610 บาท) และรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่กำเนิด
 2. เป็นบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน ชาย
 3. มีอายุ 18  ปี บริบูรณ์ ถึง 30 ปี ยกเว้นพลขับ ต้อง 22 – 30 ปี
 4. สำเร็จกการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 / มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช.
 5. ไม่มีลายสักออกนอกร่มผ้า
 6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
 7. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
 8. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
 9. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
 10. ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุก ตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ

เอกสารการรับสมัคร

 1. สำเนาวุฒิการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาหลักฐานทางทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย เช่น สด.8 / สด.3 / คนที่ปลดใหม่ อนุโลมให้นำบัตรอนุญาตลา แบบ 2 และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดมาใช้แทน กรณี รด. ให้ใช้ใบแสดงวิทยฐาน
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา
 5. สำเนารูปถ่าย หน้าตรง สี ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายในคราวเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน ของผู้สมัคร จำนวน 3 รูป
 6. ใบรับรองแพทย์ ที่ออกโดยแพทย์ทหารประจำการ รพ.ค่ายทหาร
 7. ใบรับรองความประพฤติจากผู้ยังคับบัญชาไม่เกิน 6 เดือน

กำหนดการรับสมัคร : 12-18 ธ.ค.60 เวลาราชการ สมัครที่ ณ อาคารศาสนสถาน ค่ายทองฑีฆายุ ตำบลศาลายา อ.เมือง จ.นครปฐม

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ