อบต.หนองเหล่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3

อบต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ประจำปีงบประมาณ 2556

อบต.หนองเหล่า สมัครงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคสอบแข่งขัน
1.1 ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
(1) ช่างโยธา 1-3/4 จานวน 1 อัตรา
1.2 ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
(1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5 จานวน 1 อัตรา
(2) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 จานวน 1 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานการประปา 2-4/5 จานวน 1 อัตรา
1.3 ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
(1) บุคลากร 3-5/6ว จานวน 1 อัตรา
(2) นักวิชาการเกษตร 3-5/6ว จานวน 1 อัตรา
(3) นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3-5/6ว จานวน 1 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556 ถึง วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองเหล่า ดูรายละเอียดได้ที่ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองเหล่า อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี และตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.nonglao.co.th หรือสานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอในเขตจังหวัดอุบลราชธานี หรือสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดหรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ 045 – 409199 หรือ 088 – 3450883

>>> ดาวโหลด เอกสารประกาศรับสมัครงาน อบต.หนองเหล่า<<<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ