(สมัครออนไลน์)สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ปวช./ป.ตรี 8-22พ.ย.60

 


สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
๑. วุฒิปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ หรือเทคโนโลยีการศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ 
๒. มีประสบการณ์ในด้นการถ่ายภาพ หรือการผลิตรายการโทรทัศน์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑. ด้านโสตทัศนศึกษา ออกแบบ/พัฒนาและควบคุมดูแลงานด้านเทคนิคโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ ระบบเครื่องเสียง ระบบเครื่องฉาย ระบบไฟแสงสว่าง และระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และเครื่องมือการผลิตงานโสตทัศนศึกษา ซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ ประมวล จัดเก็บ สืบค้นและแปลงระบบสื่อประเภทต่างๆ มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและจัดทำเทคนิคการแถลงข่าวของศูนย์แถลงข่าวและการบริการด้านโสตทัศนูปกรณ์แก่สื่อมวลชนทุกแขนง การจัดทำ Presentation ด้วย Multimedia หรือ 

๒. ด้านการถ่ายภาพและการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ เขียนบทวิทยุโทรทัศน์ การถ่ายภาพบุคคลการจัดไฟเพื่อถ่ายภาพ การถ่ายวีดีโอและตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดทำระบบถ่ายทอดสดวีดีโอผ่านสื่อออนไลน์ ออกแบบ/พัฒนาและควบคุมดูแลระบบห้องผลิตรายการโทรทัศน์ ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แบบต่างๆ อาทิ การออกแบบเว็บไซต์ การจัดทำสื่อออนไลน์และ Socialmedia รวมทั้งการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดทำและออกแบบงานกราฟฟิก 

2. เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์

3. เจ้าหน้าที่การข่าว 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 
๒. มีความรู้หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถรักษาความลับ ของทางราชการ 
๔. มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 

สมัครทางเว็บไซต์ thaigov.job.thai.com ภายในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ