กรมสรรพามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี/ป.โท25-29ก.ย.60

 

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25-29 ก.ย.60

1. นักตรวจสอบภาษี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
ปฏิบัติงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
– ได้รับ ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

สถานที่รับสมัคร : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 ถ.สุทธิภิรมย์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร. 0 2388 0504

2. พนักงานสื่อสาร เงินเดือน 11,280 บาท
ปฏิบัติงาน สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
– ได้รับ ปวช. ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า หรือ
– ได้รับ ปวท. ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน หรือ
– ได้รับ ปวส. ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน

สถานที่รับสมัคร : สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ถ.นวเขตใต้ ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม โทร. 034 254338, 034 243193

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ