อบต.สำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษเปิดสอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

อบต.สำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษเปิดสอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลจำนวน 22 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2556

สมัครงาน อบต.สำโรง

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน รวม ๒2 ตำแหน่ง ๒๓ อัตรา
1.1 สายงานที่เริ่มจากระดับ ๑ จำนวน 7 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๒ อัตรา
3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน ๑ อัตรา
4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
5. ตำแหน่ง ช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา
6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การประปา จำนวน ๑ อัตรา
7. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
1.2 สายงานที่เริ่มจากระดับ 2 จำนวน 6 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา
1.3 สายงานที่เริ่มจากระดับ ๓ จำนวน 9 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่ง บุคลากร จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่ง สันทนาการ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๕6 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

สอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่ ๐-4591-9822

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ http://www.ssklocaladmin.go.th

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ