มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง ได้แก่ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 31 พฤษภาคม 2556 และตำแหน่งบรรณารักษ์ รับสมัครบัดนี้ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2556

ม.มหิดลรับสมัครพนักงานราชการ

 

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

สังกัดหน่วยงาน งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

คุณวุฒิปริญญาตรี อัตรา 15,190.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสานสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี สัญชาติไทย (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP หรือ JSP หรือ ASP.NET การใช้โปรแกรม
ออกแบบเว็บไซต์ และออกแบบกราฟฟิก
2. มีความสามารถในการเขียน Web Application โดยใช้ Javascript, CSS, AJAX, JQuery
และสามารถใช้งาน MySQL ได้
3. สามารถแก้ไขปัญหาระบบปฏิบัติการวินโดว์ได้เป็นอย่างดี
4. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์ในการตัดต่อวิดีโอดิจิทัล (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานด้านการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่างๆ (Web Programming)
2. ปฏิบัติงานดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
3. ปฏิบัติงานด้านการออกแบบกราฟฟิก และผลิตสื่อมัลติมีเดีย
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

>> ดาวโหลดเอกสารประกาศการสมัคร <<

>>> เว็บไซต์สมัครงานออนไลน์ (เมนูสมัครงาน) <<<<

ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน
คุณวุฒิปริญญาตรี อัตรา 15,190.- บาท และอาจพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ
พิเศษ ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

สังกัดหน่วยงาน งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ หรือสาขา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสืบค้นสารสนเทศจากวารสาร ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
และอินเตอร์เน็ต
2. มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft Office
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Internet ได้เป็นอย่างดี
3. หากมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านภาษาอังกฤษ (การพูด ฟัง อ่าน เขียน) จะได้รับ
พิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติหน้าที่บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า (Research Help Desk) จากวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตและวารสารฉบับพิมพ์
2. ปฏิบัติหน้าที่สืบค้น รวบรวม ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติของคณะวิทยาศาสตร์
3. ปฏิบัติหน้าที่สืบค้นวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสารสนเทศ
งานวิจัย สืบค้นค่าดัชนีคุณภาพวารสาร (SJR Index, H-Index, Quartile) และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไข เพิ่มเติม รายการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals)
ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ห้องสมุด
4. ปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

>> ดาวโหลดเอกสารประกาศการสมัคร <<

>>> เว็บไซต์สมัครงานออนไลน์ (เมนูสมัครงาน) <<<<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ