กรมสรรพสามิต รับสมัครคนพิการ ตำแหน่งพนักงานประจําสํานักงาน วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 6-10พ.ย.66

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจําสํานักงาน 2 อัตรา 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในทางเดียวกัน หรือ 2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสํานักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกันหรือ Advertisement 3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสํานักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี […]

admin111 admin111

29 October 2566

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี รับสมัครพี่เลี้ยง วุฒิ ม.3 บัดนี้-25ต.ค.66

  ประกาศสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) อัตราค่าตอบแทน : 9,600 บาท 1. ตำแหน่งพี่เลี้ยง ปฏิบัติงานพี่เลี้ยง (เพศชาย) 6 อัตรา 2. ตำแหน่งพี่เลี้ยง ปฏิบัติงานแม่ครัว (เพศชาย/หญิง) 2 อัตรา 3. ตำแหน่งพี่เลี้ยง ปฏิบัติงานผู้ช่วยพยาบาล (เพศชาย) 2 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคาร อํานวยการ ชั้น 2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี เลขที่ 130 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร. 025771864, 025772254 E-mail : [email protected] ระหว่างวันที่ 17 […]

admin111 admin111

22 October 2566

สถานคุ้มครองคนพิการบางปะกง รับสมัครเจ้าหน้าที่31อัตรา วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-26ก.ย.66

  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง ฉะเชิงเทรา กองคุ้มครองสวัสติภาพและพัฒนาคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 1. พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา วุฒิ ม.3 หรือมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับการปฏิบัติหรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 2. พนักงานชักฟอก 1 อัตรา วุฒิ ม.3 หรือมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับการปฏิบัติหรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 3. คนครัว 3 อัตรา วุฒิ ม.3 หรือมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับการปฏิบัติหรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 4. พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา วุฒิ ม.3 มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับการปฏิบัติหรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 5. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ม.3 หรือมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับการปฏิบัติ หรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 6. ช่างซ่อมบำรุง 2 […]

admin111 admin111

20 September 2566

รับคนพิการ! สำนักงานเขตดุสิต รับสมัครเพื่อเป็นอาสาสมัคร วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 สมัครด้วยตนเองบัดนี้-22ก.ย.66

  สำนักงานเขตดุสิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครคนพิการเพื่อบฏิบัติงานในสำนักงานเขตดุสิต 6 อัตรา – ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ – สัญชาติไทย – มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ดังนี้ – วุฒิ ม.3/ม.6 อัตราเงินเดือน 8,680 บาท – วุฒิ ปวช. อัตราเงินเดือน 9,400 บาท – วุฒิ ปวท./อนุปริญญา 2 ปี อัตราเงินเดือน 10,840 บาท – วุฒิ ปวส./อนุปริญญา 3 ปี อัตราเงินเดือน 11,500 บาท – วุฒิ ป.ตรีหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ชั้น 3) อาคารสุโขทัย สำนักงานเขตดุสิต บัดนี้-22ก.ย.66 […]

admin111 admin111

18 September 2566

รับคนพิการ! สำนักงานปลัดกระทรวงอุตฯ รับสมัครบรรจุเป็น ขรก.วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครออนไลน์11-22ก.ย.66

  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครคัดเลือกคนพิการเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขาวิชา และเป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และที่มีบัตร ประจำตัวคนพิการตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ การออกบัตรและการกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออก บัตรประจำตัวคนพิการ การกำหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงและการขอสิทธิของคนพิการและอายุบัตรประจำตัว คนพิการ พ.ศ. 2556 สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต 11-22ก.ย.66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://industry.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

admin111 admin111

3 September 2566

รับคนพิการด้วย! สนามบินอุบล รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. สมัครด้วยตนเอง 8-15ก.ย.66

  ท่าอากาศยานอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่พัสดุ (คนพิการ) 1 ตำแหน่ง ปวส. ทุกสาขาวิชา 2. เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) 1 ตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขาวิชา สมัครด้วยตนเองที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ภายในวันที่ 8-15ก.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

admin111 admin111

29 August 2566

(งานคนพิการ) สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครเป็นนักจัดการงานทั่วไป ป.ตรีทุกสาขา สมัครด้วยตนเอง 15ส.ค.-14ก.ย.66

  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครบุคคล(คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 15ส.ค.-14ก.ย.66 โทร. 0-2521-6550 ต่อ 303 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

admin111 admin111

9 August 2566

(งานคนพิการ) กรมชลประทาน รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.บรรจุ กทม.-ภูมิภาค สมัครออนไลน์ 3-10ส.ค.66

  กรมชลประทาน รับสมัครบุคคล (พิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานรับโทรศัพท์ (คนพิการ) 1 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักชลประทานที่ 15 (ส่วนภูมิภาค/นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, กระบี่, พังงา, ภูเก็ต) วุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 2. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ปฏิบัติงานส่วนกลาง (กทม.-นนทบุรี) วุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com ภายในวันที่ 3-10 ส.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

admin111 admin111

26 July 2566

(งานคนพิการ) กรมเจ้าท่า รับสมัครเป็นเจ้าพนักงานพัสดุ(ส่วนกลาง) วุฒิ ปวช./ปวส. สมัครออนไลน์บัดนี้-26ก.ค.66

  กรมเจ้าท่า รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช./ปวส.ในประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel,PowerPoint ในการปฏิบัติงานได้ดี เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com/ บัดนี้-26ก.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

admin111 admin111

20 July 2566

สรรพากรภาค5 รับสมัครคนพิการ วุฒิ ปวช.-ปวส. บรรจุเป็นพนักงานภาษีสรรพากร บัดนี้-27ก.ค.66

  กรมสรรพากร รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานสรรพากรภาค 5 ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร 2 อัตรา (ปฏิบัติงานจังหวัดนครนายก) ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช./ปวท./อนุปริญญา/ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยให้ผู้ประสงค์ จะสมัครพิมพ์ใบสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร http://www.rd.go.th > ข่าวกรมสรรพากร > ข่าวสารการเข้ารับราชการ > พนักงานราชการ > รับสมัครบุคคล เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วน จ่าหน้าซองถึง งานการเจ้าหน้าที่ ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น 3 สำนักงานสรรพากรภาค 5 ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครพนักงานราชการ” ไปรษณีย์ต้อง ประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 27ก.ค.66 และใบสมัครจะต้องส่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค 5 ภายในวันที่ 1ส.ค.566 ในเวลาราชการ […]

admin111 admin111

11 July 2566
1 2 57
error: