ttb ออกมาตรการชดเชยลูกค้า หลังแอปฯ ล่ม 2 วันติด

Advertisement 3 ก.ย.2565 ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ ทีเอ็มบีธนชาต ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับกรณีแอปพลิเคชัน เกิดปัญหาขัดข้องไม่สามารถให้บริการได้ระหว่างวันที่ 1-2 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยระบุว่า ล่าสุด กลับมาให้บริการได้แล้ว Advertisement ทั้งนี้ ธนาคารรับทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ จึงได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือ ดังต่อไปนี้ ลูกค้าที่ไม่มีบัตรเดบิตของธนาคาร สามารถติดต่อเพื่อขอออกบัตรฯ ได้ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับบัตรฯ ที่ออกใหม่ จนถึงสิ้นเดือน ก.ย.2565 ลูกค้าที่ถือบัตรเดบิตของธนาคารอยู่แล้ว จะได้รับการชดเชยเงินค่าธรรมเนียมรายปีตามสัดส่วน สำหรับช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แอปพลิเคชัน ttb touch ขัดข้อง ลูกค้าที่ทำธุรกรรมโอนเงินรายย่อยข้ามธนาคาร (ORFT) ณ สาขาทีเอ็มบีธนชาตทั่วประเทศ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ จนถึงสิ้นเดือน ก.ย.2565 ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากระบบที่ขัดข้อง ทำให้การชำระค่างวดสินเชื่อล่าช้า -สำหรับลูกค้าสินเชื่อทีเอ็มบีธนชาตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาที่ระบบขัดข้อง Advertisement -สำหรับลูกค้าสินเชื่อของสถาบันการเงินอื่น สามารถแจ้งผ่านช่องทาง ttb contact us เพื่อรับการช่วยเหลือและประสานงานกับทางสถาบันการเงินอื่น ในเรื่องค่าติดตามทวงถามหนี้ นอกจากมาตรการดูแลลูกค้าแล้ว ธนาคารยังได้มีการวางแผนปรับปรุงแอปพลิเคชัน ttb touch เพื่อให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพในระยะยาว ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการบางคนอาจยังประสบปัญหาเข้าใช้งานไม่ได้ […]