กรมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี

Advertisement Advertisement   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) หน่วยที่ 1 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (กรุงเทพ) วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเคมี อุตสาหกรรม สาขาวิชาปิโตรเคมี หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ Advertisement หน่วยที่ 2 นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 (เชียงใหม่) ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หน่วยที่ 3 นักวิชาการอุตสาหกรรม 1 อัตรา ปฏิบัติงานกองบริการงานอนุญาต (กรุงเทพ) ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 9-30ม.ค.66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ใน เว็บไซต์ https://dpim.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ รับสมัครบรรจุ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 26ธ.ค.65-13ม.ค.66

  จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พนักงานบันทึกข้อมูล 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. พนักงานเขียนแผนที่ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 2 ถนนไชยบูรณ์ ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ บัดนี้-13ม.ค.66 เวลา 08.30 – 16.30 น. ภายในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันสุขภาพเด็กฯ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ไม่จำกัดวุฒิ -ปวส.

  กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา หรือวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูงทันตสาธารณสุข หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทางทันตกรรม 4. ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา 1) มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ 2.) ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิ ม.3หรือ 3)ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิ ม.6 5. […]

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ป.ตรี

  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2565 (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา วิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ (สถานที่รับสมัคร กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อาคารใหม่) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0 2492 4901-3 ต่อ 214) 2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (สถานที่รับสมัคร กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อาคารใหม่) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0 2492 4901-3 ต่อ 214) 3. นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา […]

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพยาบาล-พนง.ช่วยเหลือคนไข้

  กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พยาบาลวิชาชีพ 7 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคารวิชาการ ชั้น 1 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บัดนี้-11พ.ย.65 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ประกันสังคมตาก รับสมัครบรรจุเป็นนักวิชาการแรงงาน วุฒิ ป.ตรี 25-31ต.ค.65

  จังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบัญชี การบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจ การจัดการทั่วไป ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัคร 25-31 ตุลาคม 2565 ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานการท่องเที่ยวสุโขทัย รับสมัครเจ้าหน้าที่ ปวช.-ป.ตรี บัดนี้-4ต.ค.65

  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลที่จะเข้ามาปฏิบัติงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานภายในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหวัดสุโขทัย (ไม่ผ่าน ก.พ.) (1) เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 12,000 บาท วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง (2) เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัฒนาการท่องเที่ยว 2 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง (3) เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา ค่าตอบแทน 12,000 บาท วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง (4) เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง (5) เจ้าหน้าที่ขับรถ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 […]

กรมประมง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 3-12ต.ค.65

  กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิชาการประมง 1 อัตรา ป.ตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาดังนี้ – สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการประมง ทางการประมง ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางเทคโนโลยีการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ทางประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางวิทยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ทางสัตวศาสตร์ ทางนวัตกรรมการจัดการ ธุรกิจประมง ทางเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา ทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ทางชีวเคมี ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาทั่วไป ทางชีววิทยาทางน้ำ ทางชีววิทยาประยุกต์ ทางชีวศึกษาทั่วไป ทางเทคโนโลยีทางทะเล ทางพันธุศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางจุลชีววิทยา ทางวาริชศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวิทยาศาสตร์ […]

สำนักงานทางหลวงที่ 2 รับสมัครคนคุมเครื่องจักร-โยธา วุฒิ ปวช.-ปวส.

  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 4 อัตรา สังกัด หน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แขวงทางหลวงแพร่ 2 อัตรา, แขวงทางหลวงพะเยา 1 อัตรา, แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 จำนวน 1 อัตรา) (1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถตามกฎหมายชนิดที่ 2 ขึ้นไป ซึ่งออกให้โดย กรมการขนส่งทางบกและใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ และ (2) ได้รับวุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน หรือ (3) ได้รับวุฒิ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน หรือ (4) ได้รับวุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ (5) ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ […]

สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครเจ้าหน้าที่วุฒิ ม.3-ป.ตรี20อัตรา

  สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นายแพทย์ 1 อัตรา 2. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ พฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน /อนามัยสิ่งแวดล้อม 3. นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา ป.ตรีทุกสาขาวิชา 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว 5. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา […]

1 2 20
error: