สตรีวัดมหาพฤฒาราม รับสมัครครูแนะแนว บัดนี้-22เม.ย.65

Advertisement Advertisement   โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน Advertisement ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกแนะแนว คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-22เม.ย.65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-2365758 ต่อ 132 ในเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม รับสมัครเลขานุการ ป.ตรี

  โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 7-18 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเลขานุการ ตำแหน่ง เลขานุการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 2.1 เพศหญิง 2.2 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี 2.3 มีสัญชาติไทย 2.4 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี 2.5 มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ และอุทิศตน ทุ่มเวลาให้แก่ราชการ 2.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 2.7 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 2.8 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 2.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 2.10 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก […]

รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครครูผู้สอน บัดนี้-24พ.ย.64

  โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,๐๐๐ บาท) ครูผู้สอนวิชาเอกศิลปะ 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าป.ตรี วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขที่ 519 ถนนมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม. 10500 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ โทร.022365758 ต่อ 132 ในเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: