ร.ร.กันตังพิทยากร รับสมัครครูผู้ช่วย วุฒิ ป.ตรี 25–30เม.ย.66

Advertisement Advertisement   โรงเรียนกันตังพิทยากร รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูผู้ช่วย 3 อัตรา เงินเดือน 11,920 บาท อาศัยอํานาจตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและ ลูกจ้างชั่วคราว Advertisement คุณสมบัติผู้สมัคร 1. จบวุฒิปริญญาตรี เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 2. จบวุฒิปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา 3. จบวุฒิปริญญาตรี เอกสังคมศึกษา จํานวน 1 อัตรา รับสมัครวันที่ 25 – 30 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) […]

error: